Monday, June 24, 2002

Nummerportabiliteit, is dat wel het juiste thema?

Eerder in dit log beloofde ik een bijdrage aan de discussie over nummerportabiliteit. Door John Caspers en ondergetekende is de materie wat nader bestudeerd. Zodoende hebben we bijgaand discussiestuk opgesteld. In feite is het een oproep aan alle bij dit dossier betrokkenen om de zaak wat fundamenteler te bestuderen en niet overhaast te komen tot interventies in de markt waar niemand wat aan heeft en iedereen straks voor moet betalen.Ons lijkt het zinvoller om niet langer over nummerportabiliteit te praten, maar de volgende vragen eens op te pakken:

1-heeft de consument in een digitale toekomst waarin per definitie gebruik wordt gemaakt van diverse banken en financiële instellingen niet veel meer baat bij een interconnectiestandaard voor elektronisch bankieren (die het mogelijk maakt snel en eenvoudig transacties tussen banken te laten uitvoeren) dan bij enkelvoudige nummerportabiliteit?2-moet het bestaande en nieuwe marktpartijen in Nederland vrij staan om een eigen rekening- en controlesystematiek te kiezen of dient van overheidswege een vaste systematiek (zo ja, welke?) opgelegd te worden,3-welke organisatie moet de uitgifte van Nederlandse 10-cijferige rekeningnummers beheren?We zijn benieuwd naar uw reactie.