Saturday, August 31, 2002

De euro... het is maar niets...

aldus een hele mooie en uitvoerige enquete van het NIBUD.

Een aantal cijfers:

- 98% vindt dat de prijzen gestegen zijn (april: 97%),

- 85% geeft meer uit (zelfde als in april),

- 84% vergelijkt de meeste prijzen nog in guldens (4% minder dan in april),

- 28% denkt eind dit jaar geheel in euro’s te denken. In april dacht 42% dit nog.

- 44% mist de gulden heel erg. Meer dan in april, toen wilde 38% de gulden terug.

- 36% herkent nu alle euromunten meteen. In april 21%.Ook interessant:

Ongeveer 10% gaf spontaan aan dat de euro weg moest en dat de gulden terug moest komen. De schuld van de inflatie werd gegeven aan de politiek, de banken, De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank, de media en het Kapitaal. Veel mensen vonden het vreemd dat er geen referendum over de euro is gehouden. Ook werd aangegeven dat de euro te snel is ingevoerd of dat de koers tussen euro en gulden niet goed is vastgesteld en dat de informatievoorziening slecht was.Dat doet me denken aan een commentaar van oud-directeur van de Nederlandsche Bank A. Szasz in het FD een tijdje terug. Die gaf aan dat we sinds de verkiezigen een beter idee hebben hoe het volk reageert als we zonder op hen te letten allerlei dingen besluiten die goed voor ze zijn (zoals de invoering van de euro). Voorwaar een interessante visie.Friday, August 30, 2002

Verified by Visa en SPA-UCAF komen samen...

.. aldus Card Technology. Dit betekent het volgende. Enerzijds had Visa een nieuwe veilige betaalmethode voor credit-cards ontwikkeld; anderzijds Mastercard. Op verzoek van de markt wordt er nu samengewerkt.Logisch? Jazeker; iedereen die in de toekomst klaagt over een monopolie op dit vlak wordt gewezen op het feit dat dit technisch monopolie juist opgezet is in reactie op de markt. Zelf denk ik dat het zo'n vaart niet loopt. Ook systemen die aan één technische interoperabiliteits-standaard voldoen kunnen prima concurreren. Net als de partijen die zo'n betaalmogelijkheid aanbieden.Achter een buitenlander staan..

.. in de rij voor de geldautomaat kan soms leuke bijeffecten hebben. Ik hoorde van iemand die dat gedaan had en die de buitenlandse klant boos zag weglopen. Zij liep als volgende in de rij naar de automaat toe en zoef... daar kwamen de biljetten door. 150 euro in totaal. Snel verdiend zou je zeggen. Wat was er gebeurd?In het buitenland is de volgorde voor je pas terugkrijgen en je geld uitnemen soms anders. Als u zelf net op vakantie bent geweest kunt u zich dat nog wel voorstellen. Nederlanders zitten in het buitenland in de situatie dat ze geld krijgen en verschrikt reageren: waar blijft mijn pas? Buitenlanders in Nederland hebben het omgekeerde. Die verwachten eerst geld en dan hun pas. Als ze dan in Nederland hun pas terugkrijgen (het geld komt iets later) dan concluderen sommigen ten onrechte dat ze ook hun geld niet krijgen. En als ze dan snel en boos weglopen (zoals in het bovenstaande voorval) staat de volgende in de rij opeens naar de biljetten van de buitenlander te kijken.Het devies. Pin in zo'n situatie zelf een klein bedrag. Breng vervolgens het gevonden geld onder vermelding van je eigen pasgegevens naar de bank, opdat die het kan retourneren aan degene die voor je is. De administratie van de bank wijst immers uit wie degene was die voor je pinde.Ecofin-vergadering; clearing en settlement

Er gaat weer vergaderd worden, zo meldt Financiën. En wel op 6/7 september in Kopenhagen. Door de eurogroep en de informele Ecofin. Waarbij twee puntjes op de agenda opvallen:

- hervorming toezicht

- bespreking over toekomstige clearing en settlement.Ten aanzien van het toezicht:

zal onder meer worden gesproken over de toekomstige structuur van financiële toezicht(houders)comité’s van de EU. Op 12 juli heeft de Ecofin het interim rapport van het EFC inzake de toekomstige structuur voor EU-toezichthouderscomité’s verwelkomd. De Ecofin heeft het EFC vervolgens gevraagd om de keuze voor toepassing van de Lamfalussy-aanpak, zoals die is gekozen voor de effectensector, als uitgangspunt te nemen voor de toekomstige structuur van EU-toezichtcomité’s en deze meer gedetailleerd uit te werken. Hiertoe zijn drie ad-hoc werkgroepen in het leven geroepen. Deze zullen nader ingaan op:

· de toekomstige vormgeving van level II comité’s bestaande uit ministeries van financiën (om via comitologie lagere regelgeving vast te stellen);

· de toekomstige vormgeving van level III comité’s bestaande uit toezichthouders (convergentie van toezichtpraktijken);

· de toekomst van de Financial Services Policy Group en eventuele maatregelen met betrekking tot financiële stabiliteit (bijvoorbeeld oprichting van een Europees Forum voor Financiële Stabiliteit).Het voorwerk van de voorzitters van deze werkgroepen moet ertoe leiden dat het onderwerp tijdens de informele Ecofin van 6 en 7 september door centrale bankiers en ministers kan worden besproken. Zodoende kan aan de discussies in de werkgroepen richting worden meegegeven. De uitkomsten van de werkzaamheden van de werkgroepen zullen worden voorgelegd aan de Ecofin van 7 en 8 oktober 2002.
Wat betreft de clearing en settlement wordt het volgende gemeld:

Grensoverschrijdende clearing en afwikkeling in de Europese Unie.De Commissie heeft in mei een mededeling gepubliceerd, getiteld ´Clearing en afwikkeling in de Europese Unie, Belangrijkste beleidsvraagstukken en toekomstige uitdagingen’ (). In de mededeling wordt een aantal voor clearing & settlement met elkaar verband houdende dossiers belicht en wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden op bedoelde dossiers. Daarnaast wordt het huidige standpunt van de Commissie terzake uiteengezet en gevraagd suggesties te doen in verband met de beste strategie voor de toekomst. Tot 31 augustus kan op het document worden gereageerd, zowel op het geheel als op de specifieke vragen die in de tekst worden gesteld. Aan de hand van de reacties zal de Commissie initiatieven formuleren die eind 2002 gepubliceerd zullen worden.Uitgangspunt van de Commissie is dat de nationale regelingen op het gebied van clearing & settlement niet goed op elkaar aansluiten, waardoor geen efficiënte afhandeling van grensoverschrijdende transacties mogelijk is. Zonder een efficiënte grensoverschrijdende clearing & settlement kan niet optimaal van de interne markt voor financiële diensten worden geprofiteerd. De Commissie heeft twee beleidsdoelstellingen geformuleerd. Ten eerste dienen alle belemmeringen in de vorm van nationale verschillen in technische vereisten/marktpraktijken, belastingprocedures en effectenwetgeving opgeheven te worden. Deels is dit een taak voor de markt en deels is hier een taak voor de overheden, bijvoorbeeld op het gebied van de regelgeving. Ten tweede dienen concurrentieverstoringen of ongelijke behandeling van instellingen die vergelijkbare clearing & settlement activiteiten ontplooien, te worden bestreden. In dit kader denkt de Commissie aan het formuleren van hoofdbeginselen van toezicht in communautaire wetgeving en parallelle toepassing van de mededingingsregels.
Mooie woorden. Maar als ik naar de Europese betaalgegevens kijk is alles nog steeds lokaal. Ook binnen het internationale betaalsysteem Target is 77 % van het aantal en 60 % van het volume aan transacties nog steeds domestic. Waarom alle aandacht zo richten op internationale clearing en settlement. Nu die verordening er is zijn de punten toch gescoord?Thursday, August 29, 2002

Comsys met Payphone

Emerce meldt dat Comsys een nieuwe betaalmethode heeft ontwikkeld: Payphone geheten.

PayPhone zou geschikt zijn voor bestellingen gedaan in een webwinkel, via een IVR (sprekende computer), via een contact center of via i-mode. Op het ogenblik bevindt de methode zich in een testfase maar het is de bedoeling om "te komen tot een nieuwe generieke telefonische betaalmethode voor alle financiële instellingen met telefonische betaalmogelijkheden".Naar verluidt wordt door Comsys nu in samenwerking met de Postbank nagegaan of het proof of concept standhoudt. Zie ook deze demo. Ik ben benieuwd...!Wednesday, August 28, 2002

Van kauri tot euro..

... is de naam van de nieuwste brochure van De Nederlandsche Bank over geld.Alhier te bestellen.Tuesday, August 27, 2002

Bouwers deden het met fiches...

Ooit was er een leger van soldaten dat op uitbetaling stond te wachten en een legerleiding die geen contant geld had, maar wel vertrouwen genoot. Die lieten vervolgens een hele berg speelkaarten aanrukken, verknipte die in delen en stelde de waarde vast afhankelijk van de beeltenis. En zo kwam het tot betalen met speelkaarten.Het FD rapporteert over de betaalsituatie in de bouwsector:

De bedrijven organiseerden niet alleen gezamenlijke vooroverleggen. 'Dat was gebruikelijk een dag voor de aanbesteding'. Ook hielden zij een onderling betalingssysteem in stand. Daarbij werd gebruik gemaakt van fiches waarop bedrijven vorderingen op elkaar bijhielden. Vorderingen werden doorgaans tegen elkaar weggestreept. Deze fiches waren ook van groot belang bij de verdeling van projecten. 'De hoogste stapel fiches bepaald in grote mate wie de opdracht kreeg'. Van der Pol zelf hield de vorderingen op en tegoeden van andere bedrijven op kantoor bij.

Monday, August 26, 2002

Hoe we in de VS betalen...

.. is te lezen in deze rapportage van de Federal Reserve Board. Leuk is vooral dat dit een correctie is op een eerdere studie (het lijkt DNB wel). Eerdere schattingen over het cheque volume zijn met een aantal van 10 miljard gecorrigeerd. De netto conclusie bleef hetzelfde: cheques worden in toenemende mate vervangen door elektronische manier van betalen.Moneybox maakt winst.

.aldus e-payments news:

Moneybox Corporation moved into profit in July, according to its 60% shareholder Ambient. Ambient, which is quoted on the London stock exchange's Alternative Investment Market, said it expected Moneybox's UK profitability to grow due to increases in the number of transactions and in the transaction fee, in many cases to £1.50. More than two million customers a month use Moneybox's network of over 1,000 ATMs.Sunday, August 25, 2002

Met alle concurrenten in één gebouw...?

TPG gaat meer concurrentie ondervinden en deed daarom pro-actief de volgende suggestie:

Postbedrijf TPG belooft de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven, ook als opkomende concurrentie die onder druk zet. Het aantal postkantoren en verkooppunten zal niet verder dalen. De prijs van de postzegel zal tot 2007 maximaal 1 keer worden verhoogd en dan met niet meer dan het inflatiepercentage.In ruil voor deze belofte vraagt de voormalige PTT Post een geleidelijke openstelling van de Nederlandse markt voor concurrentie. TPG vindt dat de voorsprong die Nederland neemt met het liberaliseren niet te groot moet worden. Bovendien moeten er waarborgen voor gelijke kansen voor TPG in het buitenland tegenover staan. Deze visie heeft het bedrijf neergelegd bij ministeries en de Tweede Kamer, alsook bij posttoezichthouder Opta.
Een dagje later reageert Postbank:

De Postbank doet niet mee met de garantie van TPG om tot 2007 niet meer postkantoren te sluiten dan gepland. ,,Wij hebben daarover afspraken tot 2005. Wat TPG daarna wil doen in ruil voor regelingen rond de postmarkt, is niet onze zaak'', aldus de Postbank, die voor de helft eigenaar is van de postkantoren.En nog weer een dag later volgt een rectificatie in Trouw:

Postbedrijf TPG en de Postbank verschillen niet van mening over de termijn waarbinnen postkantoren zullen worden opengehouden, zoals Trouw gisteren meldde. TPG heeft weliswaar een liberaliseringsvoorstel bij de overheid neergelegd dat loopt tot 2007, maar de toezegging om kantoren open te houden geldt tot 2005. Dat is de termijn die vorig jaar met de Postbank en de overheid is afgesproken. In dat kader worden nog vestigingen gesloten of verkleind. TPG zal ondanks de slinkende poststroom niet vragen of het extra kantoren mag sluiten.Wat mis ik in dit verhaal? Eerder hoorden we van Zalm en NMa al, dat banken zouden mogen samenwerken om in dunbevolkte gebieden een gezamenlijk loket open te houden. Het lijkt met voor de hand te liggen dat we die gedachte uitstrekken tot banken en postkantoren. Als we dus even de exclusiviteit van het kantoorgebouw en het postkantoor laten rusten en ons een gezamenlijk kantoor indenken. Het moet dan toch mogelijk zijn om het service-niveau in Nederland op een rendabele manier een beetje op peil te houden?Vast wel.Aanstoot aan de euro...

.. kunt u nemen op de foute bingo site.Saturday, August 24, 2002

In 2001 al met euro's betaald...?

Gisteravond werd in het bostheather in het Amsterdamse Bos "Wat u wilt" of "As you like it" van W. Shakespeare opgevoerd. Extreem humoristisch en mooie voorstelling. En de regel is dat het publiek na afloop zelf bepaalt of ze iets willen geven. Maar goed, het gaat niet goed met de kunsten en ook sponsor Schiphol Airport brengt nog te weinig in het laatje (als dank wordt tijdens een overvliegend vliegtuig non-verbaal het vliegtuig aandachtig bekeken en gevolgd...). Dus werden we als publiek aangemoedigd minstens 5 euro te geven. Met daarbij de toevoeging: vorig jaar betaalden de mensen ook al minstens 5 euro.....O ja?Friday, August 23, 2002

Privver bereikt 100.000 klanten

aldus de nieuwsbrief. Zie ook deze link voor meer informatie over de I-accept betaalmethode: één keer een machtiging aan Privver, daarna via hun website rekeningen betalen. Lijkt dus wel wat op mobile2pay, maar dan via Internet.Paypal wordt politie-agent

In de alom verzengende speurtocht naar boeven moet Paypal nu illegale klanten als gokkers gaan verbieden. Zie verder de New York Times.PayPal, which lets people make payments over the Internet, said yesterday that it had reached a settlement with New York State to prevent residents from using its service to gamble online and that it would pay a $200,000 fine for handling such payments in the past.The settlement also includes a much broader provision that requires PayPal to alert law enforcement officials if it finds that any of its customers operate a Web site that "reflects or represents conduct that violates any state or federal law" — even outside New York.


Kist vertrekt bij NMa..

.. aldus meldt de FEM de Week zojuist in een echte primeur. Hij wordt voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden.Onder zijn leiding groeide de NMa uit tot een gezaghebbende toezichthouder en waakhond, al kwam er natuurlijk het nodige voorspelbare gepiep en geklaag vanuit kartelparadijs Nederland. Kist is er in geslaagd om met een jonge en onervaren ploeg ambtenaren het mededingsrecht serieus neer te zetten in Nederland. Kist hoeft dus niet weg omdat hij fouten heeft gemaakt. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij na zes slopende jaren een wat rustiger baan aan de universiteit wil. De fusie met de Opta gaat veel tijd en energie kosten, waarbij Kist ook de macht moet gaan delen. Waarschijnlijker is dat Kist zijn nieuwe politieke bazen niet ziet zitten. Arcade, het bedrijf van minister Herman Heinsbroek is veroordeeld wegens kartelvorming in de CD-branche. Pijnlijk, want daar doet de NMa nu onderzoek naar. Bovendien is premier Jan-Peter Balkenende, net als de meeste CDA-ers, geen fan van een sterke en onafhankelijke mededingingsautoriteit.De site van de NMa zelf zwijgt in alle talen.

Duitse mobiele telefoon..applicatie...

.. is te vinden op deze site (via John Caspers).Thursday, August 22, 2002

Nog maar één derde van ons Nederlanders heeft de gulden echt losgelaten...

.. zo blijkt uit de enquete op de site van Behr. Meer volledig is het resultaat:De euro-gewenning

De afgelopen dagen selecteerden de bezoekers van deze site de volgende keuze:

27.5% zegt: ja ik reken (bijna) alle euro bedragen om naar guldens.

39.3% zegt: meestal wel

19.7% zegt: meestal niet

13.6% zegt: bijna nooit meerTuesday, August 20, 2002

ABN AMRO gaat processing voor grote klanten outsourcen....

... en mogelijk aan EDS. Aldus een bericht van het FD op de site van de Postbank. Ziehier het persbericht van ABN AMRO. Eind van het jaar weten we meer.Monday, August 19, 2002

Betalen is meer dan zomaar een idee hebben....

Vorige week kwam in de pers (NRC en Parool) het verhaal naar buiten van een man die meent dat ING geld aan hem verschuldigd is in verband met het Chippen. Hij voert daarom een hongerstaking uit in een bushalte aan de Parnassusweg. Het Parool meldt:

Volgens Salik, die een bedrijf had in het maken van concepten voor elektronisch betalingsverkeer, is ING met zijn ideeen voor een chipsysteem aan de haal gegaan.Tja, dat is een terugkerend thema in de betalingsverkeerwereld. Patenten en ideeën en de mate waarin ze beschermd zijn. Stel dat ik als idee voor veilig betalen zeg dat je een systeem moet bouwen langs twee communicatiekanalen (omdat het veiliger is dan één). En ik patenteer dat of probeer er licentiegelden voor te vragen. Zou dat werken?Naar mijn idee niet. Een basis-idee of concept m.b.t. betalingsverkeer kun je best claimen, maar enig historisch onderzoek wijst al snel uit dat hetzelfde concept al eeuwen oud is. Stel je voor, dan zouden we namelijk voor het concept van het giroverkeer al sinds de 16e eeuw royalties hebben moeten betalen aan de Italianen...Betalen is meer dan alleen een idee hebben.

De chipknip wordt een succes..!

In het kader van de positieve reclame zijn de banken bezig druppelsgewijs goed nieuws uit te zetten over het gemak van de chipknip. Terecht, want hij is ook makkelijk (zeker bij parkeren enzo). Marktleider Rabo is erin geslaagd om bij E-merce de digitale pers te halen. We lezen daar dat dit jaar zo'n 75 miljoen chipknipbetalingen zal plaatsvinden; meer dan het dubbele van vorig jaar.Gewoon beter oppassen (ook in Barcelona)...

.. is het devies als je gaat pinnen. Dit weekend hoorde ik weer van een authentieke pin-code en pasdiefstal, plaatsgevonden in Barcelona. Waarbij zelfs de lokale bevolking waarschuwt voor pincamera'tjes en dergelijke. In dit concrete geval was pas gestolen en lijstje met viercijferige code's (waarvan één inderdaad de pin was). Auw... dat kost je dan geld als klant.Dat geldautomaatfraude wereldwijd steeds meer voorkomt blijkt ook uit dit artikel in de American Banker. Voor wie niet wil betalen hieronder wat saillante citaten. Strekking van het artikel. In de VS hoeft de consument zich niet zozeer zorgen te maken, wel hebben de verschillende aanbieders van geldautomaten, banken etc. duidelijk verschillende belangen en geven ze elkaar de schuld.On July 23 the Electronic Funds Transfer Association organized a meeting of nearly every interested party to work on collective solutions, specifically to the growing problem of skimming. This type of fraud involves stealing PIN numbers and other card data, often through devices attached to the machines, and using the data either to manufacture fraudulent cards or to loot bank accounts.Because many of the entities represented at the meeting had conflicting interests, Mr. Polmer and others expressed concern that the "ATM Integrity Task Force" that was set up at the meeting might not be able to sustain a united front. "The potential for disputes between the parties over their liabilities to each other lies just below the surface," he said.The task force includes officials from ATM manufacturers, banks, independent sales organizations, the card associations, electronic funds transfer networks, software companies, and law enforcement. Since skimming could be fostered by negligence on the part of any of the entities involved in a transaction - from the card-issuing bank all the way back to the ATM manufacturer - all manner of finger-pointing is possible.....Consumers who report unauthorized transactions to their card issuers in a timely fashion are made whole by their bank and protected against losses by the EFT Act, the Federal Reserve's Regulation E, and card association rules such as zero liability.
Switch wordt Maestro...

Dat wil zeggen dat het nationale pinsysteem in Engeland (gebaseerd op handtekening) overgaat op pin-based betalen (zoals ook in Nederland). En het inkopen/gebruiken van Maestro is dan een stuk goedkoper dan het ontwikkelen van een eigen oplossing. Alhoewel één bank afwijkt: HBOS zet in op Visa en verwerking via Visanetwerken. Zie verder het artikel bij Lafferty.Credit-card processing...

.. is iets dat als één van de eerste zaken door banken wordt uitbesteed ten behoeve van kostenverlaging. Aldus Gartner onderzoek, aangehaald in dit artikel.

Euro-misbruik..

.. is een zojuist door Sicco Louw van de Consumentenbond op de radio gebezigde term voor het misbruiken van de invoering van de Euro voor het doorvoeren van extra prijsverhogingen. Volgens mij een nieuw Nederlands woord. Mag opgenomen worden in de volgende van Dale.Wednesday, August 14, 2002

De toekomst van Interpay..

.. wordt anders. De directie heeft de medewerkers meegedeeld opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek hiernaar door een onderzoeksbureau (BCG). Te denken is bijvoorbeeld aan verkoop van bedrijfsonderdelen die met cards te maken hebben. Diverse namen van kandidaten circuleren (waaronder Banksys). Het onderzoekt volgt op en wordt gevolgd door strategische besluitvorming in de Raad van Commissarissen. Netto strekking van het cards-onderzoek zou kunnen zijn: Nederland is te klein en geen credit-card land. De processing van (credit-)cardactiviteiten zou efficienter en goedkoper kunnen door het uit te besteden/te verkopen. Maar goed, het kan nog alle kanten uit.

Vertrouwen in B2B marktplaatsen....

.. is door de EU onderzocht in een open consultatieronde.Standaard voor internationaal bulkbetalen

EBA en Swift kondigden alweer een tijdje terug aan dat ze een berichtformaat hebben ontwikkeld voor retail betalingsinformatie in XML die direkt door banken verwerkt kan worden. Ofwel: STP Bulk Payments Message in XML. Zie verder de aankondiging.Tuesday, August 13, 2002

SSL-Lek in explorer?

Zie het artikel in de Automatiseringsgids. Kwaadwillenden kunnen mogelijk kwaad doen.Voorkant Paypal gespot..

en wel door Planet Multimedia. Ga gauw de cache van Google bekijken, daar is de door Garibalidi ontworpen voorkant nog te bewonderen.....Wordt het wat met mobiel betalen?

Volgens Michelle de Lussanet van Forrester (aangehaald in E-merce) alleen als er wat meer aan de consument gedacht wordt. Daar zit wat in zullen we maar zeggen. De kern van betalingsverkeer draait namelijk nooit om het betalen zelf, maar om wat je ergens kunt kopen.Inmiddels is er in Nederland een nieuwe partij aan de horizon: m2pay.nl (Mobile to Pay). Gisteren nog een dode website. Nu live. Werkt volgens het principe van het Duitse Paybox. Zie ook hun lijst met vragen/antwoorden en de demo. De mobiele telefoon fungeert als instrument om toestemming te geven voor een incassomachtiging van een bankrekening. En Mobile2Pay maakt duidelijk dat als je niet kan betalen (omdat er niets op je rekening staat) ze een incasso-bureau op je afsturen.Voor wat betreft het gebruik van de incassotape geldt dat Mobile2Pay door middel van een schriftelijke handtekening van de klant het recht heeft om afboekingen van de bankrekening te doen. Contractueel spreekt de klant af dat, bij uitvoering van de autorisatieprocedure van Mobile2Pay zo'n incasso-opdracht afgeboekt mag worden. Staat er geen saldo op de rekening dan wordt de rekening van de klant geblokkeerd en kost dit de klant 3 % van het transactiebedrag aan administratiekosten. Verder geldt dat voor een herhalingsincasso € 2,50 per incasso wordt gerekend. Gedurende een maand worden er 4 van dit soort incasso's geprobeerd ten behoeve van betaling van het bedrag. Uiteraard wordt er ook met Bureau Krediet-Registratie gecommuniceerd over de kredietwaardigheid van de klant.Ofwel: een deel van deze businss case zal bestaan uit het vergemakkelijken van betalingen aan winkeliers (die naar ik aanneem een gegarandeerde betaling zullen krijgen) terwijl Mobile2Pay het krediet-risico neemt. Daarbij krijgen klanten een dynamische bestedingsruimte, afhankelijk van voorgaand betaalgedrag. Meer besteden is meer bestedingsruimte. In feite wordt Mobile2Pay daarmee een soort Wehkamp van de mobiele telefoon. Goederen verkopen is leuk, maar klantinformatie hebben m.b.t. kredietwaardigheid van rekeningen is nog veel interessanter.Boeiende frase in de voorwaarden:

Indien na 35 dagen het bedrag niet is geïnd, zal een incassoprocedure worden gestart en/of verder juridische stappen worden ondernomen. De kosten van een dergelijke procedure alsmede de inwinning van juridisch advies daaromtrent zullen zonder enig nader bewijs doorbelast worden aan consument.

Vooral die frase "zonder enig nader bewijs" is intrigerend (en misschien ook wel nietig omdat die op de zwarte lijst van consumentenvoorwaarden in het Burgerlijk Wetboek staat).Zou dit nou zo'n consumentgericht mobiel betaalsysteem zijn dat die mevrouw van Forrester bedoelde?Credit-card fraude Internet; een gewaarschuwd mens?

Helaas is er, ruime tijd na de ophef over Megapool en charge-backs, weer nieuws van het Internet-credit-card front. Het betreft een jonge webwinkel, Freshcotton, die slachtoffer is geworden van credit-card fraude vanuit Indonesië. Freshcotton laat de betalingen afhandelen via Bibit. Zie verder de pagina bij E-merce (en lees vooral ook de reacties).Wat is hier het probleem? De fraude? De opstelling van Bibit? De regels van credit-card-maatschappijen? Of toch een gebrek aan informatie en goede voorbereiding door de winkelier? Wie zal het zeggen; op afstand is het lastig om een goed oordeel te vellen.Feit is wel dat met de publicatie van het alhier gratis te downloaden rapport Betalen via Internet 2 (geschreven door ondergetekende en het Electronic Commerce Platform Nederland) toch geprobeerd is om zoveel mogelijk duidelijkheid te creeren op dit onderwerp, opdat winkeliers geïnformeerd besluiten nemen over toepasselijke betaalmethoden. Het thema van de charge-backs is toen, juist ook met dit soort situaties in het achterhoofd, uitvoeriger besproken. De toepasselijke passage (pagina 24, paragraaf 2.6) luidt als volgt:2.6 De teruggedraaide creditcardtransactie: hoe zit dat nu precies?

Bij de acceptatie van creditcardbetalingen speelt vaak de vraag hoe het nu precies zit met de regels in geval een consument een betaling terugdraait. Om dit te verduidelijken schetsen we hieronder de algemene regels en de procedure.Voor creditcardbetalingen waarbij geen fysieke of elektronische handtekening wordt gezet, gelden speciale regels. Eén van de belangrijkste regels is dat de consument tot een periode van 6 maanden na de betaling de mogelijkheid heeft om die betaling terug te draaien. Dit wordt een chargeback genoemd. Het is dan aan de winkelier om aan te tonen dat die consument ook daadwerkelijk de bestelling via internet heeft gedaan en het product heeft afgenomen.1. Bij een chargeback procedure draait de consument de creditcardbetaling terug. De enig geldige reden hiervoor is dat de kaarthouder deze aankoop niet heeft gedaan. Consumenten kunnen deze regeling echter ook gebruiken in situaties waarin de leverancier niet of niet helemaal aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De ervaring leert dat in een groot aantal van de gevallen sprake is van een leveringsprobleem bij de winkelier. Echte frauduleuze terugdraaiing door de consument is beperkt in de meeste marktsegmenten. Bij webondernemingen in de adult en entertainment sector komt dit veel vaker voor.2. De creditcardorganisatie neemt de chargeback van de consument op en informeert de betreffende winkelier over de chargeback. Deze heeft nu twee weken de tijd om door middel van aanvullend bewijsmateriaal (bijvoorbeeld de handtekening die bij levering is verkregen of een handtekening die per fax is verzonden) aannemelijk te maken dat de consument in kwestie wél opdracht heeft gegeven voor de betaling.3. Als de winkelier onvoldoende aannemelijk kan maken dat de consument het product besteld of ontvangen heeft wordt de betaling op kosten van de winkelier teruggedraaid.Omdat de chargeback procedure de nodige menselijke handelingen vergt, kunnen de kosten hiervan worden doorberekend aan de winkelier. Daarnaast dient een winkelier te zorgen dat het totaal aantal chargebacks een bepaald percentage niet overschrijdt. Gebeurt dit wel, dan kunnen extra kosten doorberekend worden en heeft de creditcardmaatschappij het recht om het contract met de winkelier geheel op te zeggen.Belangrijk voor de winkelier:

Een winkelier die creditcardbetalingen via het web gaat accepteren kan de betrouwbaarheid van bestellingen en betalingen vergroten door:

- van consumenten te eisen dat aflevering alleen plaats zal vinden aan fysieke adressen en niet op postbusadressen,

- bij te houden hoeveel er per consument of adres besteld wordt, zodat opmerkelijk grote bestellingen extra gecontroleerd kunnen worden,

- te controleren of het opgegeven adres en postcode bij elkaar passen,

- de opgave van een geldig telefoonnummer en emailadres te eisen als onderdeel van de bestelling. De bestelling kan dan per email aan de consument bevestigd worden; ook kan besloten worden om geen grote bestellingen te accepteren van consumenten die gebruik maken van gratis verstrekte emailadressen,

- te vragen om de Card Validation Code (CVC2). Dit is een drie cijferige code die uniek verbonden is aan een creditcardnummer en de consument kan vinden op de achterkant van zijn creditcard. De creditcardmaatschappij kan dit verplicht stellen aan winkeliers die card not present betalingen accepteren

- bij levering van het product de handtekening van de consument te vragen en de gebruikte creditcard, zodat vergelijking van de handtekening mogelijk is en controle kan plaatsvinden op het ook daadwerkelijk bezitten van de creditcard.Een winkelier moet beseffen dat er tussen de Payment Service Providers, of dit nu banken, creditcardmaat-schappijen of niet-banken zijn, verschillen bestaan in de manier waarop met chargebacks wordt omgegaan. Het is daarom belangrijk om vooraf te informeren hoe deze PSP vormgeeft aan de chargeback procedure. In het bijzonder is van belang:

- of de PSP de mogelijkheid biedt om autorisatie en captureberichten gescheiden in te sturen. Dit wil zeggen dat allereerst bij een bestelling een autorisatie wordt verkregen en pas nadat u als winkelier er zeker van bent dat u kunt leveren, geeft u de opdracht om de autorisatie ook verder te verwerken (de zogeheten capture). Als u de bestelde goederen niet kunt leveren kiest u er voor om de autorisatie niet te laten capturen. Hierdoor wordt de consument niet ten onrechte belast wat charge backs helpt voorkomen.

- of de PSP de mogelijkheid biedt om de transactie op verzoek van de consument te crediteren indien blijkt dat de goederen niet aan de verwachtingen voldoen of niet in goede orde aankomen,

- in welke situaties de PSP een chargeback van de consument automatisch verwerkt en de terugbetaling toestaat en in welke situaties eerst aan de winkelier de gelegenheid wordt geboden om aan te tonen dat de consument wel degelijk de bestelling heeft gedaan en de goederen heeft ontvangen,

- welke kosten gepaard gaan met de chargeback en hoe deze afgerekend worden (worden de chargebacks en de kosten ervan direct ingehouden op de van consumenten ontvangen gelden of apart afgerekend),

- of de PSP ondersteuning kan bieden bij het voorkomen van frauduleuze chargebacks en, zo ja, wat de prijs/garantie van die dienstverlening is.
Echt interessant zou het zijn, ook juridisch bezien, als Freshcotton wél de fraudepreventiemodule van Bibit had afgenomen en desondanks niet betaald zou hebben gekregen in verband met de opgetreden fraude.Monday, August 12, 2002

Tesco in de mobiele betalingen

Supermarkt Tesco gaat ook mobiel, aldus e-payment news. Maar niet met de mobiele telefoon maar met de PDA.Tesco.com, the UK's largest Internet retailer which is owned by the giant Tesco group, is to launch a mobile shopping service called Pocket Shopper.According to UK magazine Computer Weekly, the service will allow registered users with Microsoft Pocket PC-based mobile devices to send in their orders while on the move. Users can download the Pocket Shopper software from the Tesco.com website. They can use the software to select items from a range of 20,000 goods available on the website, using a credit or debit card. When they go online, their order is sent to Tesco.com which delivers the goods to the customer's home. Computer Weekly says the service is particularly aimed at commuters.
Trintech White Paper over mobiele betalingen

vindt u alhier.Single Sign-On concurrent

Bell Labs heeft een eigen oplossing gemaakt voor het probleem van tal van wachtwoorden en user-id's op het Internet. Zo meldt Automatiserings Gids. Enerzijds hebben we Microsoft Passport en Liberty Alliance, nu ook dus een variant van Bell Labs.Niet te verwarren met de rattenverdelger overigens.Denen komen met coinclick.. kleingeldsysteem voor op Internet

Vanaf vandaag is, aldus PBS (het Deense Interpay) voor de Deense muziek en sportliefhebber de mogelijkheid beschikbaar om kleingeldbetalingen (50 øre - 50 kroon) te doen via Internet. Daarvoor is door een consortium met daarin ook banken, een Internet-based e-wallet opgetuigd met de naam Coinclick. De e-wallet is via de eigen bank te krijgen en gebruikers kunnen kiezen uit vooraf betalen (gratis) of achteraf op rekening (1 kroon per maand). Betalen kan aan websites, maar ook aan hybride dienstverleners (SMS-daten).Voor doorlinkers en doorlezers. Alhier het enige echte on-line woordenboek Deens-Nederlands.

DNB geeft toe: foutje... bedankt

Afgelopen vrijdag erkende President Wellink van DNB dat zijn hooggeleerde economie-watchers er naast hadden gezeten. Zo noteerde Trouw eerder dit jaar (op 23 mei):

De prijzen zijn dit jaar door de komst van de euro 0,2 tot 0,4 procent gestegen. Toch menen veel mensen dat alles fors duurder is geworden. Begrijpelijk, vindt president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB), maar niet terecht.Afgelopen vrijdag nuanceerde Wellink de cijfers. Trouw meldt:

Wellink liet vrijdagavond laat in het tv-programma Nova weten dat de euro de prijzen in winkels niet met de verwachte 0,5 tot 0,9 procent hadden opgestuwd, maar met het dubbele daarvan. De totale inflatie, inclusief zaken als woninghuur en energiekosten, was door de euro 0,6 procent verhoogd, waar eerst nog was gedacht dat het euro-effect tot 0,3 procent beperkt zou blijven.Als ik zelf even hooggeleerd extrapoleer dan kunnen we op 23 november van dit jaar van DNB de rekensom tegemoet zien dat de euro heeft geleid tot 0,9 a 1,2 procent prijsstijging algemeen en tot 2 a 3 procent in de winkels. Overigens wordt dat dan op subtiele wijze verwerkt in het jaarverslag 2003. Tegen die tijd wordt dan als vanouds de vakbeweging weer gemaand geen looneisen te stellen (bijvoorbeeld omdat alles duurder geworden is door de euro....).Overigens is de prijs voor mijn bruin volkoren na de vakantie van mijn lokale bakker van € 1,65 gestegen naar € 1,70. Dat is toch weer drie procent.... En er zat al zoveel extra lucht in het brood de laatste tijd.

UPDATE 25-8-02: Alhier is het DNB-onderzoek beschikbaar. Opmerkelijk is dat de eerste resultaten al in juli (wellicht zelfs al eerder) bekend moeten zijn geweest, maar dat die resultaten pas in augustus naar buiten worden gebracht. Verder is het natuurlijk smullen van de wereldvreemde passage's die suggereren dat het uiteindelijk allemaal toch goedkoper kan worden.

De invloed van de euro op de inflatie is overigens tijdelijk. Zo zijn de invoeringskosten eenmalig evenals de doorberekening ervan. Ook de afronding naar attractieve europrijzen is een eenmalige aangelegenheid. Op den duur liggen echter prijsverlagingen in het verschiet. De detailhandel heeft vermoedelijk volgend jaar de kosten reeds terug verdiend, zodat er ruimte is voor prijsdaling. Bovendien draagt de euro bij tot prijsconcurrentie in Europa. Ook hiervan zal een prijsdrukkend effect uitgaan.Ofwel: DNB past het cijfer aan aan de werkelijkheid maar blijft toch een beetje in de ivoren toren zitten. Ik zal mijn winkelier op de hoek dit citaatje over een tijdje eens onder de neus wrijven. Misschien dat dat hem ertoe brengt om de prijs van mijn volkoren weer te verlagen.Friday, August 09, 2002

Switchpoint voor betaling via i-mode

Planet Multimedia meldt dat in de nieuwsbrief van KPN Multi Media Services het volgende wordt vermeld:

SwitchPoint Mobile maakt een nieuwe manier van betalen op mobiele toestellen, zoals I-mode, mogelijk. Gebruikers sluiten geen maandabonnement af voor specifieke content, maar betalen via een 0900-servicenummer voor het bekijken van specifieke I-mode pagina's.Met 1 druk op de knop verzorgt SwitchPoint Mobile de betaling (maximaal 1.15 euro per transactie.) Na betaling krijgt de consument voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 minuten) toegang tot de content. Ook kan per dienst worden afgerekend, bijvoorbeeld per beltoon, plaatje of spel.Als klanten hebben zich o.a. HB Media (bekend van onder andere Passie op I-mode), Himes (bekend van de internetquiz "SuperQuiz") zich aangemeld en Telefuture aangemeld.
OECD Security Guidelines

zijn voor de geïnteresseerden hier te vinden.Thursday, August 08, 2002

De e-wallet van ABN AMRO

... is wellicht al enige tijd te krijgen. Ik zag de e-wallet vandaag pas tijdens een rondje over de velden. Benodigd: een plug-in en flash-functionaliteit; ABN AMRO Internet bankieren en een credit-card. Gebaseerd op technologie van Orbiscom en nu dus beschikbaar voor zo'n 400.000 ABN AMRO klanten.Hoe werkt het?

Bij het Internet-winkelen kun je, indien het Mastercard logo beschikbaar is als betaalmethode, met de ABN AMRO e-Wallet betalen. Er komt dan een pop-up scherm in beeld, waar de klant inlogt met het rekeningnummer en pasnummer van de rekening waarop de Mastercard-incasso plaatsvindt. Vervolgens wordt er een eenmalig credit-card nummer aangemaakt voor deze aankoop. Dat wordt dan gecontroleerd en klaar is kees.Ik ben benieuwd hoe deze betaaltechniek zich gaat ontwikkelen naast alle 3D-secure, SPA-UCAF etc. technieken. En of er nu meer gekocht gaat worden door deze klanten.

Wednesday, August 07, 2002

Visa antitrust info..

... met name het besluit m.b.t. multilaterale verrekeningstarief is alhier te bestuderen.Nederland on-line op kop

Aldus het FD op 30 juli jl:Nederlandse internetgebruikers doen relatief vaker aankopen via internet dan gebruikers in andere Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het online koopgedrag in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland.Van die vijf EU-landen telt Nederland verhoudingsgewijs de meeste online kopers. In de afgelopen twaalf maanden heeft 28% van de Nederlandse internetgebruikers van zestien jaar en ouder een aankoop via internet gedaan.Het onderzoek is in mei van dit jaar uitgevoerd door bureau MRBI op verzoek van de Nederlandse Microsoft -dochter MSN.Van alle ondervraagde Nederlandse internetkopers is 40% tussen de 33 en 54 jaar oud en heeft 33% een hoger dan gemiddeld inkomen. Nederlandse mannen blijken meer online te kopen dan Nederlandse vrouwen. Vrouwen in Duitsland, Frankrijk en Nederland doen overigens ongeveer even vaak aankopen via internet. Italiaanse en Spaanse vrouwen zijn daarin beduidend terughoudender.De gebruikelijkste manier van Nederlanders om hun online aankopen te betalen is per acceptgiro. Daarvan maakt 52% gebruik. Met de creditkaart wordt in 33% van de online-aankopen afgerekend. Mannen trekken de creditcard wat sneller dan vrouwen.
Monday, August 05, 2002

Het introductiedossier van bewindslieden op Financiën

Je kunt veel zeggen van het Ministerie, maar dat je dat dossier kunt downloaden getuigt van niet eerder gedemonstreerde openheid. Hulde!

Streepjescode als ticket op i-mode in Japan

Je koopt een kaartje. Krijgt een streepjescode toegestuurd. En daarmee mag je naar binnen.Via Planet MultiMedia.SNT koopt happypoint

Planet Multimedia meldt dat SNT het internet-spaarsysteem Happypoint koopt.Happypoint.com zal komen te vallen onder de verantwoordelijkheid van Interview/NSS, het onderzoeks- en marketingbureau dat SNT in mei van dit jaar overnam. Interview/NSS zal de database met gebruikers exploiteren.Happypoint is een e-mail marketingbedrijf, leden sparen punten in ruil voor e-mail met commerciele boodschappen. Volgens kenners behoort de technologie van Happypoint tot de wereldtop.
Ofwel; geef je commerciële ins en outs prijs, dan krijg je van Interview mooie spaarpunten. En daarmee kun je kopen op het Internet of anderszins voordelen halen. Geen slecht idee. Ik herinner me dat David Birch in 1997 op een conferentie in Anguilla al opperde dat dat eigenlijk de enige rendabele toepassing was voor het Digicash systeem.Elsevier artikel over pinpas

Eind juli verscheen in de Elsevier een artikel over de pinpas (Elsevier nr. 30, p. 54, 4 p).

MKB Nederland-net vatte dit als volgt samen:Pinpas is veiliger dan creditcardDe veel geroemde veiligheid van de pinpas ligt plotseling onder vuur. De recente fraudegevallen met de pinpas, die volop in het nieuws zijn geweest, hebben echter geen nieuwe oplichtingtechnieken aan het licht gebracht. Banken hebben daarom vooralsnog geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het is wel te begrijpen dat de oplichting met pinpassen veel aandacht krijgt, want vrijwel elke Nederlander boven de 18 jaar heeft een of meer plastic betaalkaarten. De meeste aankopen (83%) worden overigens nog steeds met contant geld gedaan. Voor de resterende 17% van de aankopen wordt een pinpas of creditcard gebruikt. De fraude met creditcards is veel groter dan die met pinpassen. Wereldwijd wordt jaarlijks voor ruim 2 miljard euro gefraudeerd met creditcards. Het veiligheidssysteem van dit soort kaarten (de handtekening geldt als verificatie) is minder goed dan die van de pinpas (pincode). Voordeel van de creditcard is wel dat creditcardmaatschappijen bij fraude een stuk vlotter zijn metrestitutie. Als er met de pinpas iets misgaat, ligt de bewijslast bij de consument. Dat er bij creditcards minder vragen worden gesteld heeft overigens wel een prijs. De creditcardhouder betaalt jaarlijks een bedrag voor deze service.
Betalen voor het betalen...

Steffen Heij, staffunctionaris bij het Economisch Bureau ING fungeert sinds deze zaterdag als wegvoorbereider voor tarifering van het betalingsverkeer. In een stuk in het FD concludeert hij dat betalingsverkeer een toegevoegde waarde heeft en dat er een prijs voor gevraagd mag worden. En alhoewel op persoonlijke titel geschreven, moeten we aannemen dat de bazen van ING deze tekst goed uitkomt, zo niet deze tekst zelf gedicteerd hebben.Opmerkelijk is in dit verband wel dat de Nederlandse banken niet hebben besloten om per 1 juli 2002 het gastgebruik geldautomaten te tariferen. In lijn met het betoog van Heij en de bedrijfseconomische ratio zou dat toch voor de hand liggen. Ook het feit dat niet vroegtijdig is aangekondigd dat vanaf 1 juli 2002 alle pinbetalingen gratis zouden worden, impliceerde invoering van dergelijke tarieven. En toch gebeurde dit op het laatste moment niet. Kennelijk staat iets de banken in de weg om hun eigen theorie ook in de praktijk te brengen.Kijken we naar de geschiedenis van de concurrentie in het betalingsverkeer, dan kan het niet anders dan dat het onderlinge marktgedrag van grote bancaire spelers de reden is van de uitgebleven tariefstelling. Men heeft zich in de sector al vaker aan het onderwerp gebrand en de banken hebben hierdoor vermoedelijk koudwatervrees opgelopen. Men wil of met zijn allen onder de koude douche van externe negatieve publiciteit, maar niet volgtijdelijk. Vermoed moet worden dat één van de banken de tarifering niet of later wilde inzetten, hetgeen alle banken ertoe bracht om de voorgenomen tarifering af te blazen.Tja, zo schiet het niet op natuurlijk. We kunnen uit het ongerijmde dus concluderen dat het voor de winstgevendheid in het betalingsverkeer kennelijk inderdaad niet noodzakelijk is om tarieven in te voeren. De praktijk is dus weerbarstiger dan de theorie.Topambtenaar Financiën krijgt ook een soort Melkert-baan

Het FD meldde op 29 juli dat Prof J. Kremers van het Ministerie van Financiën een baan krijgt als de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds. De vraag is nu in welke mate diverse dossiers m.b.t. toezicht en betalingsverkeer een andere wending kunnen krijgen. Kremers staat bij deze en gene in de sector namelijk bekend als de interventionistisch (en niet zozeer liberaal) architect achter herijking toezichtstructuren en diverse betaaldossiers. En omdat beleid vooral ook draait om mensen zijn we benieuwd hoe de nieuwe politieke setting en bemensing gevolgen gaat hebben in het betalingsverkeer. We zijn benieuwd.

Visa moet tarieven verlagen..

..aldus artikelen in het FD op 24 en 25 juli jongstleden.Visa moet op last van de Europese Commissie voor 2007 de tarieven voor uitgestelde buitenlandse betalingen verlaagd hebben tot 0,7% van de transactiewaarde. Bovendien mogen banken die zijn aangesloten bij Visa voortaan niet meer dan 28 eurocent rekenen voor pinnen met de creditcard in het buitenland. Voor binnenlandse betalingen blijft hetzelfde tarief gelden. In Nederland bedraagt dat tarief 27 eurocent. Winkeliers en horecaondernemers klaagden al langer over de hoge tarieven van creditcardmaatschappijen. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is tevreden met de tariefsverlaging. De Europese Commissie meent dat de lagere bedrijfskosten voor detaillisten en horecaondernemers ook voelbaar moeten worden in de portemonnee van de consument.Egg boekt winst

Profnews meldt:

De Britse internetbank Egg boekte in de eerste helft van 2002 een winst voor belastingen van 1,2 miljoen pond, tegen een verlies van 63,5 miljoen pond in dezelfde periode vorig jaar. Volgens algemeen directeur P. Gratton bewijst dit dat de bank zichzelf op winstgevende wijze kan bedruipen. Het klantenbestand groeide tot 2,3 miljoen. Veel van deze klanten stapten over van hun weinig winstgevende introductie-aanbieding naar een gewone spaarrekening. De interest spread, het verschil tussen spaar- en leenrente, groeide bovendien van 1,3% naar 2,34%. Ook tarieven voor creditcards gingen omhoog. Operationele inkomsten groeiden hierdoor van 76,2 miljoen pond naar 154,4 pond, terwijl de kosten stegen naar 101,5 miljoen pond, voornamelijk vanwege de voorbereidingen van de lancering van een Franse internetbank.eBay Nederland kiest Triple Deal voor escrow

aldus planet multimedia.Paypal wordt toch niet groter....

Anders dan velen dachten lijkt Paypal niet de kritische massa te krijgen, zo constateert nu ook Lafferty.Valse euro's... ze komen binnen

Eind 2001 vroeg ik me af of en hoe snel er valse euro's op de markt zouden komen. Het antwoord is inmiddels binnen. Sinds de introductie zijn er vooral amateuristische imitaties binnengekomen, gemaakt met scanner en kopieerapparaat. De Bundesbank ontdekte in zes maanden 2379 exemplaren, waarvan de helft 50 euro biljetten. Meer professionele vervalsingen doken in juli op, zowel in Tokyo (50 euro) als in Veldhoven (5 en 10 eurobiljetten). In termen van DNB: 'de minst slechte vervalsingen'. Want door goed te voelen weet je nog wel of ze echt zijn.De consumentenbond sprong er snel op in. Vervalsingen moeten toch aan de klant worden vergoed. Tja, zo werkt het niet natuurlijk. Om zelf stimulans te hebben om te controleren is een financiële motivator toch het enige dat helpt. Dus rest de consument die vermoed dat het mis is niets anders dan even bij de bank langs te gaan om het biljet in te laten nemen. Of anders inlijsten natuurlijk en te koop aanbieden als enige echte euro-vervalsing (voor een bedrag dat hoger ligt dan de biljetwaarde).De fraude raakt ook onschuldigen overigens. Een bezorgde pompbediende belde de politie omdat hij de kleur van het biljet niet vertrouwde. Vervolgens hebben er 4 mensen een nacht in de cel doorgebracht omdat ze met een echt euro-biljet betaalden. Na uitgebreid onderzoek bleek het biljet echt.......Fraude overschrijvingskaarten

Eind juli werd in diverse kranten bericht over een fraude met overschrijvingskaarten. Criminelen probeerden voor een bedrag van circa 600.000 euro te verduisteren. Er waren 85 aangiften van valsheid in geschrifte van vooral bedrijven en instellingen (wat doet vermoeden dat de diefstal in de sfeer van 'schoonmaak- of beveiligingsbedrijven' gezocht zou moeten worden). De gestolen overschrijvingskaarten werden gebruikt om geld over te maken naar rekeningen van handlangers. Er waren in totaal 35 personen aangehouden. Criminelen pinden direkt van de rekening van handlangers of katvangers. De katvangers mochten deel van de eigen winst houden. Althans, dat dachten ze, want wanneer krijgt men in crimineel Nederland nu eens door dat dit soort acties gepaard gaat met een pakkans van vrijwel 100 procent?Juridische kant van pinpasfraude..

In het FD is op 20 juli 2002 onderstaand stukje verschenen over juridische kanten van pinpasfraude. En ook Victor de Pous gaf in de Automatiseringsgids van 26 juli 2002 een juridische analyse. Titel: Pinpasfraude is storm in glas water.Nu er steeds meer gevallen van fraude met pinpassen bekend worden, licht DAS Rechtsbijstand een tip van de sluier over de kansen op schadevergoeding. Bijna dagelijks komt er bij DAS wel een zaak binnen die betrekking heeft op fraude met bankpassen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de consument de schade niet makkelijk kan verhalen. Neem de tientjestruc, die meestal op stations wordt toegepast. De treinreiziger koopt met pinpas een kaartje in de automaat. Nadat hij zijn pincode heeft ingevoerd, wordt hij aangesproken door iemand die hem wijst op een bankbiljet (tientje) op de grond. De treinreiziger wordt afgeleid, bukt zich wellicht om het tientje op te rapen, en intussen verwisselt een handlanger zijn bankpas met een andere pas. De pincode is dan al afgekeken. Pas bij de volgende betaling ontdekt de treinreiziger dat hij zijn eigen bankpas kwijt is.Als zo'n geschil bij DAS wordt aangemeld, wordt eerst gekeken of de consument zich ervan bewust was dat zijn pincode werd afgekeken. Want dan wordt hij geacht de transactie af te breken. Daarnaast kan uit de voorwaarden van banken worden afgeleid dat je tijdens een transactie je bankpas nooit uit het oog mag verliezen. Niet kijken naar dat tientje dus. Het lastige bij de tientjestruc is ook dat de bestolene de fraude meestal pas laat doorheeft en dus zijn bank laat op de hoogte stelt. In juridische zin is hij kortom niet zorgvuldig geweest. Uit jurisprudentie van de Geschillencommissie Bankzaken blijkt dat hij in dit geval niet sterk staat.Meer 'geluk' heeft de persoon van wie de portemonnee - met daarin de bankpas - tijdens het winkelen door een zakkenroller wordt gestolen. Hij blokkeert meteen zijn pas en doet aangifte bij de politie. Daar verklaart hij dat zijn pincode niet in de portemonnee zat, ook niet op gecodeerde wijze. Hij meldt zich bij de bank, maar die wil niet overgaan tot schadevergoeding. De jurist van DAS oppert de mogelijkheid dat de pincode tijdens de winkeltocht is afgekeken, maar de persoon weet zeker dat hij nergens bij het betalen iets verdachts heeft gezien. Hij heeft zich dus ook nergens genoodzaakt gezien de transactie af te breken. Doordat deze persoon alle voorzorgsmaatregelen in acht heeft genomen, moet de bank bewijzen dat hij onzorgvuldig gehandeld heeft. De zaak is uiteindelijk niet voor de Geschillencommissie Bankzaken gekomen, omdat de bank heeft besloten, uit coulance, toch een schadevergoeding te betalen.De boodschap van DAS: het zorgvuldig - conform de voorwaarden van de banken - handelen is bepalend voor het al dan niet behalen van succes in een zaak. Dus nog eens goed de kleine lettertjes lezen. En verder zorgen voor een zo laag mogelijke kredietlimiet op de rekening (het bedrag dat iemand rood mag staan). Dan blijft de schade tenminste beperkt.
Een aparte link...

... is deze naar 4 opname's van foutmelding op geldautomaat.Via: Erwin Boogert.Praktijkervaring geldautomaat ... slot

Op 28 juni was er gepind bij geldautomaat, die alles weer inslikte. Snel een mail gestuurd waarop deze reactie werd gegeven. En nu (binnen 3 weken uiteindelijk) de afronding van de ABC Bank.Geachte heer, mevrouw,

In reactie op uw schrijven inzake de volgende betwiste opname: ..... delen wij u mede dat ons kantoor op 16-7-2002 Eur.90,00 aan u heeft overgemaakt. Wij vertrouwen erop dat deze navraag tot uw tevredenheid is opgelost en bieden u onze excuses aan voor het eventuele ongemak.
Controle op rekeningafschrift leert: 90 euro teruggeboekt met rentedatum 28-06-2002 onder vermelding van "inzake uw opname dd 28-06-2002" plus een "correctie op de renteafsluiting voorgaande periode" van 19 cent. Erg netjes. Waarmee is aangetoond dat bank ABC ook best attent kan zijn.