Friday, August 30, 2002

Ecofin-vergadering; clearing en settlement

Er gaat weer vergaderd worden, zo meldt Financiën. En wel op 6/7 september in Kopenhagen. Door de eurogroep en de informele Ecofin. Waarbij twee puntjes op de agenda opvallen:

- hervorming toezicht

- bespreking over toekomstige clearing en settlement.Ten aanzien van het toezicht:

zal onder meer worden gesproken over de toekomstige structuur van financiële toezicht(houders)comité’s van de EU. Op 12 juli heeft de Ecofin het interim rapport van het EFC inzake de toekomstige structuur voor EU-toezichthouderscomité’s verwelkomd. De Ecofin heeft het EFC vervolgens gevraagd om de keuze voor toepassing van de Lamfalussy-aanpak, zoals die is gekozen voor de effectensector, als uitgangspunt te nemen voor de toekomstige structuur van EU-toezichtcomité’s en deze meer gedetailleerd uit te werken. Hiertoe zijn drie ad-hoc werkgroepen in het leven geroepen. Deze zullen nader ingaan op:

· de toekomstige vormgeving van level II comité’s bestaande uit ministeries van financiën (om via comitologie lagere regelgeving vast te stellen);

· de toekomstige vormgeving van level III comité’s bestaande uit toezichthouders (convergentie van toezichtpraktijken);

· de toekomst van de Financial Services Policy Group en eventuele maatregelen met betrekking tot financiële stabiliteit (bijvoorbeeld oprichting van een Europees Forum voor Financiële Stabiliteit).Het voorwerk van de voorzitters van deze werkgroepen moet ertoe leiden dat het onderwerp tijdens de informele Ecofin van 6 en 7 september door centrale bankiers en ministers kan worden besproken. Zodoende kan aan de discussies in de werkgroepen richting worden meegegeven. De uitkomsten van de werkzaamheden van de werkgroepen zullen worden voorgelegd aan de Ecofin van 7 en 8 oktober 2002.
Wat betreft de clearing en settlement wordt het volgende gemeld:

Grensoverschrijdende clearing en afwikkeling in de Europese Unie.De Commissie heeft in mei een mededeling gepubliceerd, getiteld ´Clearing en afwikkeling in de Europese Unie, Belangrijkste beleidsvraagstukken en toekomstige uitdagingen’ (). In de mededeling wordt een aantal voor clearing & settlement met elkaar verband houdende dossiers belicht en wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden op bedoelde dossiers. Daarnaast wordt het huidige standpunt van de Commissie terzake uiteengezet en gevraagd suggesties te doen in verband met de beste strategie voor de toekomst. Tot 31 augustus kan op het document worden gereageerd, zowel op het geheel als op de specifieke vragen die in de tekst worden gesteld. Aan de hand van de reacties zal de Commissie initiatieven formuleren die eind 2002 gepubliceerd zullen worden.Uitgangspunt van de Commissie is dat de nationale regelingen op het gebied van clearing & settlement niet goed op elkaar aansluiten, waardoor geen efficiënte afhandeling van grensoverschrijdende transacties mogelijk is. Zonder een efficiënte grensoverschrijdende clearing & settlement kan niet optimaal van de interne markt voor financiële diensten worden geprofiteerd. De Commissie heeft twee beleidsdoelstellingen geformuleerd. Ten eerste dienen alle belemmeringen in de vorm van nationale verschillen in technische vereisten/marktpraktijken, belastingprocedures en effectenwetgeving opgeheven te worden. Deels is dit een taak voor de markt en deels is hier een taak voor de overheden, bijvoorbeeld op het gebied van de regelgeving. Ten tweede dienen concurrentieverstoringen of ongelijke behandeling van instellingen die vergelijkbare clearing & settlement activiteiten ontplooien, te worden bestreden. In dit kader denkt de Commissie aan het formuleren van hoofdbeginselen van toezicht in communautaire wetgeving en parallelle toepassing van de mededingingsregels.
Mooie woorden. Maar als ik naar de Europese betaalgegevens kijk is alles nog steeds lokaal. Ook binnen het internationale betaalsysteem Target is 77 % van het aantal en 60 % van het volume aan transacties nog steeds domestic. Waarom alle aandacht zo richten op internationale clearing en settlement. Nu die verordening er is zijn de punten toch gescoord?