Friday, January 25, 2002

Postkantoren open houden....

De Tweede Kamer maakt zich zorgen dat er teveel postagentschappen en postkantoren sluiten en zodoende onvoldoende dekking kennen. Daarmee is dan de toegankelijkheid van bancaire diensten (geld opnemen en storten enzo) niet voldoende gewaarborgd. Het antwoord van het Ministerie van Financiën op vragen hieromtrent is dat de regering op dit gebied geen bevoegdheid heeft. Geconstateerd wordt dat de banken op dit punt zich hun maatschappelijke verantwoordelijkheid realiseren.In de kamervragen wordt nagegaan of artikel 12 in de Postbankwet geen aanleiding biedt om kantoren aan te wijzen, De tekst hiervan luidt:

“De Postbank NV maakt bij de uitoefening van haar bedrijf in ieder geval gebruik van die postinrichtingen van PTT Post BV welke door onze Minister van Verkeer en Waterstaat, na overleg met de bank en PTT Post BV, zijn aangewezen."

In de verdere reactie wordt gesteld dat het gezien de wetsgeschiedenis van het artikel niet blijkt dat de wetgever mede voor ogen heeft gestaan de noodzaak te verzekeren dat burgers voldoende dichtbij gebruik zouden kunnen maken van postbankvoorzieningen.