Friday, October 04, 2002

Kantorenbeleid Postbank; de wetsgeschiedenis....

In de kamer is een discussie geweest over het kantoorbeleid Postbank en de mogelijkheid om met de wet in de hand te zorgen dat sommige kantoren open blijven. Het gaat er dan om hoe moet worden aangekeken tegen artikel 12 van de Postbankwet.

1. de Postbank N.V. maakt bij de uitoefening van haar bedrijf in ieder geval gebruik van die postinrichtingen van PTT Post B.V. welke door onze Minister van Verkeer en Waterstaat, na overleg met de bank en PTT Post B.V., zijn aangewezen.

2. De rechtsbetrekkingen tussen Postbank N.V. en PTT Post B.V. ten aanzien van het gebruik van de aangewezen postinrichtingen worden bij overeenkomst vastgesteld.
Minister Hoogervorst stelt over dit artikel in zijn brief van 4 oktober 2002:

Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever mede voor ogen heeft gestaan de noodzaak te verzekeren dat burgers voldoende dichtbij gebruik zouden kunnen maken van postbankvoorzieningen.En ik wijs dan voor de goede orde op de door mij vetgemaakte frase in Kamerstuk 18 346, nr 3, vergaderjaar 1983-1984, pagina 9.

Voor enige vorm van zeggenschap van het Staatsbedrijf der PTT in de Postbank is derhalve geen plaats. Dit neemt niet weg dat de Postbank gebruik zal blijven maken van het PTT-Distributienet. Daarmede is ook een belang van de PTT gemoeid. Indien de Postbank zich uit de postkantoren zou terugtrekken, zou de instandhouding van een fijnmazig net van postkantoren in gevaar komen. Dit gevolg wordt vanuit maatschappelijke overwegingen onaanvaardbaar geacht. Gezien het grote belang van beide partijen bij een voortzetting van de bestaande dienstverlening via de postinrichtingen en de Postbank, wordt regeling daarvan bij wet noodzakelijk geacht.Ik weet het dus zo net niet, dat van die wetsgeschiedenis...