Friday, October 11, 2002

Idee: de prijs van regelgeving.... ... doorberekenen?

Even een kleine observatie naar aanleiding van de Manifestatie (zie vorige entry). We hebben op dit moment tal van discussies in Nederland over te hoge prijs voor pinnen, grensoverschrijdend retail betalingsverkeer, verhuisservice, toegankelijkheid van diensten enzovoorts. Tot nu toe is daarbij slechts sprake van een indirect verband tussen voorgenomen regelgeving en prijzen in de markt. Echter, alle discussie en onderzoek voorafgaand aan beleidsonderwerpen kost veel geld. Ook de gemaakte beleidskeuze's zelf zijn niet gratis. Denk bijvoorbeeld aan de inkomstenderving die banken nu hebben als gevolg van de door Europese Commissie vastgestelde verordening m.b.t. internationale retail betalingen.In lijn met het standpunt dat betalingsverkeer kostendekkend moet zijn en dat tarieven transparant moeten worden doorberekend, lijkt het me zinvol om de kosten van regelgeving en beleids-discussies meer direkt in de prijs van de produkten te verdisconteren. En daarbij ook om het moment van die prijsstelling te koppelen aan het betreffende publieke besluit. Dus:

- als de Europese verordening vanaf 1 juli in werking treedt, ligt het voor de hand om vanaf dat moment uniforme tarieven te vragen voor gastgebruik geldautomaten,

- als de Tweede Kamer op zeker moment besluit om geen verhuisservice te willen maar nummerportabiliteit, dan kan vanaf de eerste dag van de maand volgend op dat besluit een abonnementstarief van 10 euro per jaar worden geïnd (onder vermelding: "Tweede Kamer besluit nummerportabiliteit"),

- als de NMa zou besluiten dat het tarief van Interpay niet omlaag hoeft maar het winkeliers vrij staat een prijs door te berekenen aan de klant, beginnen de winkeliers vanaf de dag van dat besluit met het heffen van x eurocent per pin-transactie (onder vermelding: "NMa-besluit" pinnen dd. ... ).

- enzovoorts..Ach, het zal er wel niet van komen. Maar laten we ons dan realiseren dat aan elke beleidskeuze (zeker als deze door de politiek is ingegeven) een prijskaartje hangt. En dat het bij teveel van dat soort politieke interventies/prijskaartjes niet helemaal realistisch is om te verwachten dat desondanks het betalingsverkeer ook nog gratis en toegankelijk blijft.