Thursday, January 31, 2002

Betalen voor webdiensten mogelijk?

Onderzoek van Multiscope gaat in op de toepassingen waar consumenten voor willen betalen. Basis: een web-enquete, gevolgd door kwalitatief marktonderzoek en nader denkwerk door de onderzoekers zelf. Representatief is het dus vermoedelijk niet; op sommige punten klinken mij de conclusies ook vreemd in de oren. Met name de voorkeur voor pre-paid betaalproducten vind ik opmerkelijk. Daarnaast lijkt me een type- of denkfout aanwezig als gesteld wordt dat het niet mogelijk zou zijn om bepaalde diensten on- of off-line te betalen. Er zijn allerhande betaalmethoden beschikbaar (zie binnenkort ook een hierover te verschijnen rapport van ECP.NL). De vraag is vooral of er een business case is (vaak wel voor adult en gambling en niet voor andere zaken). Een citaat ter adstructie:Betalingsmethode

Uit eerder onderzoek van Multiscope bleek al dat de Nederlandse internet consument wantrouwend staat ten aanzien van online betalingen met een creditcard. Voor een groot aantal diensten is het echter praktisch onmogelijk betaling offline af te handelen, zeker als het gaat om pay-per-view waar veel kleine bedragen mee gemoeid zijn. Een pre-paid oplossing heeft in deze gevallen de voorkeur van de Nederlandse internetgebruiker. Hierbij wordt een (beperkt) bedrag overgeschreven naar een 'internet portemonnee', waarna per gebruik een bedrag wordt afgeboekt.Een pre-paid oplossing is in de perceptie van de consument veiliger, aangezien het risico gelimiteerd wordt tot het bedrag dat vooraf gestort is. Bijkomend voordeel voor aanbieders is dat er een duidelijk verkoopbevorderend element bij komt kijken. In de perceptie van de consument is het geld al uitgegeven op het moment dat het bedrag naar internet wordt overgeboekt. Vandaar dat het ook gemakkelijker wordt uitgegeven. De internetgebruiker hecht veel waarde aan één pre-paid standaard inclusief koppeling met persoonsgegevens. Zodoende zal ook het gemak van internet bestellingen verhoogd worden.
Kijk, en dat pre-paid standaard moet je volgens mij dus lezen als betaalstandaard. Zo langzamerhand wordt de consument wel moe van telkens op allerlei sites je naam en betaalgegevens invullen. Dus opslaan van die gegevens op één plek ligt wel voor de hand. Dat kan zijn de wallet bij je bank, je hotmail accounts met betaalgegevens of een virtual accounts bij PSP's. Maar dat is weer een ander verhaal (en een ander onderzoek).Opvallend is trouwens dat zou blijken dat klanten bereid zijn voor e-banking te betalen. Ik vraag me dan of hoe zich dat verhoudt tot de veel geuite klacht dat het niet terecht is om te moeten betalen voor het voorrecht om de bank te helpen met data-entry....

Wednesday, January 30, 2002

Meer proeven met mobiel betalen

Kijk, in Nederland hebben we Postbank/Telfort en Nedap/BP/KPN als lopende proefnemingen voor betalen met de mobiele telefoon. En in het buitenland begint Vodafone zich te roeren (aldus Lafferty). Ze starten in een aantal landen, om daarna verder uit te breiden. Welaan, dat wordt nog interessant.Tuesday, January 29, 2002

Vroeger....in 1995....toen we dachten net Internet te hebben.....

....maakte men zich enorme zorgen over het gegeven dat hackers in staat zijn van de ene kant van de wereld in te breken op computers aan de andere kant. Wat te doen bijvoorbeeld als een Rus een Amerikaanse bank kraakt en chantage pleegt? We dachten dat Internet volkomen anoniem was. Inmiddels weten we beter. Ook een crimineel moet een IP-adres gebruiken. Zoals blijkt uit dit artikel over een op verzoek van de VS opgepakte Russische hacker. De ongrijpbaarheid van web-boeven valt dus uiteindelijk best mee.Ondertussen in Nederland, probeert het NLIP, de branchevereniging van Nederlandse Vereniging niettemin de beschikbaarheidsproblemen tijdens de Willem-A en Maxima chat-sessie te gebruiken om het vraagstuk van netwerkbeveiliging op de agenda te zetten. De NLIP roept nu de Officier van Justitie op om beter op te treden tegen Denial of Service (DoS) aanvallen. Om de argumenten kracht bij te zetten wordt in het persbericht vermeld:

De NLIP wil benadrukken dat ook andere essentiële toepassingen op een dergelijke manier kunnen worden verstoord, bijvoorbeeld betalingsverkeer dat via internet loopt.Jawel, daar zijn we weer. Daar wordt het betalingsverkeer er weer met de haren bijgesleept als makkelijk inzichtelijk argument om een volslagen ander maatschappelijk issue op de agenda te zetten. Ik zou graag met de NLIP een afspraak maken. Of jullie maken met cijfers en argumenten hard dat er een echt probleem is; dan gaan we het daar als zodanig over hebben. Of jullie doen het niet, maar ga dan geen spookverhalen vertellen over enge mannen in het bos terwijl we boven de boomgrens zitten. Afgesproken? Fijn zo!Monday, January 28, 2002

De Euro leidt niet tot prijsstijging.....en toch zijn de prijzen gestegen

Heel interessant. Alle officiële instanties ontkennen dat de Euro het leven duurder maakt. Ondertussen voelt iedereen op zijn klompen aan dat de werkelijkheid anders is. Zegt ook Trouw op grond van een enquetie die samen met het NIBUD is uitgevoerd.Meer e-commerce: we gaan de boel vertrouwen...

Onderzoeksbureau IDC maakt bekend dat er meer gekocht wordt via Internet. Meest belangrijke reden om niet on-line te kopen is angst voor fraude. Maar verwacht wordt wel dat er veel meer gekocht gaat worden in de toekomst. Een toenemend vertrouwen in de veiligheid van het Internet zal hierbij een grote rol spelen.Opmerkelijk is ook dat de man de koper op het Internet is. Hoewel Europees breed de vrouw in Nederland vaker Internet, is het hier toch vooral de man die de on-line bestellingen doet. Dit is te verklaren door het feit dat vrouwen nog altijd veel minder betrokken zijn bij het Nederlandse arbeidsproces dan mannen. Aangezien vooral mensen met een fulltime baan (lees: mannen) in het bezit zijn van een credit card, en dit nog altijd het meest gebruikte betaalmiddel is op Internet, doen voornamelijk mannen aankopen op het Internet.Zo, dan weten we dat ook weer....Euro-omschakeling een succes!

Het Ministerie van Financiën meldde vandaag dat de invoering van de euro succesvol is verlopen. Uit het overzicht blijkt tevredenheid, maar ook daadkracht. Er wordt naar gestreefd om nog voor 1 juli as de Kamer te informeren over de uitkomst van een evaluatie-onderzoek en dan een afsluitend congres te houden.In de evaluatie worden de effectiviteit (resultaat) en de efficiëntie (aanpak) van het europroject beoordeeld, inclusief de regiefunctie van het ministerie van Financiën. Ook wordt bezien welke lessen kunnen worden getrokken voor andere grote projecten. De evaluatie richt zich op vier deelterreinen: het publieke domein (Rijksoverheid en mede-overheden), het private domein (NFE), de chartale omschakeling en de publieksvoorlichting. In elk deelonderzoek zullen de resultaten in internationaal perspectief worden geplaatst.Hoewel 5 maanden kort lijkt voor een zo uitvoering onderzoek, schat ik dat de uitkomst van het evaluatie onderzoek wordt:

Het had misschien op sommige punten beter gekund, met name efficienter, maar dankzij de poldermodel-insteek in het Nederlandse, blijken we internationaal wel het beste te hebben geopereerd. Hulde aan de Minister en zijn staf!

Kosten en baten van openheid over kosten in betalingsverkeer

Niet vertellen wat de echte kosten in betalingsverkeer zijn levert in eerste instantie banken wellicht een voordeel op. Misschien zelfs een financieel voordeel. Echter, actie=reactie dus dat overheden plotseling tarieven gaan voorschrijven of allerlei onderzoeken willen uitvoeren kan wel eens het gevolg zijn van die geslotenheid. En of dat nou zo goedkoop is?Mijn meer uitgebreide visie hierop is vanochtend in het Financieel Dagblad geplaatst. Met daarin ook links naar informatie uit andere landen.

Gulden vandaag voor het laatst wettig betaalmiddel

Oplettende lezers van dit log weten dat de term wettig betaalmiddel eigenlijk slechts beperkte inhoud heeft. Toch even een posting om te markeren dat vanaf morgen de gulden onderdeel van de geschiedenis wordt.Friday, January 25, 2002

Weinig of veel m-bankieren?

Kijk, we kunnen schamper doen over m-bankieren van de Postbank of constateren dat er potentieel in zit. Mijn eigen voorkeur is de laatste. De cijfers die Planet Multimedia bekend maakt, zie ik dus als positief. Vele malen beter dan met chipkaarten ooit worden zal. Maar ik ben natuurlijk zelf een geringe gebruiker. Dus partijdig."Tot op heden zijn 470.000 Siemens-telefoons verstuurd. Slechts veertig procent van de telefoonhouders, dat zijn 188.000 Postbankers, logt minimaal een keer per maand in. Sinds de introductie van de dienst is twee miljoen keer een verzoek om saldo-informatie gedaan via Wap. Per dag is dat gemiddeld 13.000 keer. Omgerekend vraagt gemiddeld zeven procent van de m-bankierders zijn saldo op per dag. Eigenaren van de prepaidtelefoons zijn schuchter om ook daadwerkelijk m-transacties te doen. In vijf maanden tijd zijn er 100.000 overboekingen geweest, gemiddeld nog geen 700 overboekingen per dag."

Postkantoren open houden....

De Tweede Kamer maakt zich zorgen dat er teveel postagentschappen en postkantoren sluiten en zodoende onvoldoende dekking kennen. Daarmee is dan de toegankelijkheid van bancaire diensten (geld opnemen en storten enzo) niet voldoende gewaarborgd. Het antwoord van het Ministerie van Financiën op vragen hieromtrent is dat de regering op dit gebied geen bevoegdheid heeft. Geconstateerd wordt dat de banken op dit punt zich hun maatschappelijke verantwoordelijkheid realiseren.In de kamervragen wordt nagegaan of artikel 12 in de Postbankwet geen aanleiding biedt om kantoren aan te wijzen, De tekst hiervan luidt:

“De Postbank NV maakt bij de uitoefening van haar bedrijf in ieder geval gebruik van die postinrichtingen van PTT Post BV welke door onze Minister van Verkeer en Waterstaat, na overleg met de bank en PTT Post BV, zijn aangewezen."

In de verdere reactie wordt gesteld dat het gezien de wetsgeschiedenis van het artikel niet blijkt dat de wetgever mede voor ogen heeft gestaan de noodzaak te verzekeren dat burgers voldoende dichtbij gebruik zouden kunnen maken van postbankvoorzieningen.Thursday, January 24, 2002

Maatschappelijke aspecten van het betalingsverkeer

Het Ministerie van Financiën heeft een brief uitgestuurd naar de Tweede Kamer over diverse betalingsverkeer onderwerpen. Alle hot-issues komen aan bod: transparantie, tarifering, toegangelijkheid en uiteraard het onverbeterlijke nummerportabiliteit. Op dat laatste punt gaat overigens nog een nadere studie worden verricht in een MDW werkgroep naar overstapkosten in financiële en niet-financiële sectoren.De strekking van de brief: we zijn goed bezig en we komen op diverse onderwerpen nog terug. Of, zoals het Ministerie dat dan -geheel in stijl- formuleert:

Het geheel overziend kan worden geconcludeerd dat er op de verschillende in de nota betalingsverkeer gesignaleerde aandachtspunten goede voortgang plaatsvindt. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen bij de toegankelijkheid van betaalfuncties, het betalingsverkeer in het algemeen en de potentiële mobiliteit van consumenten, zal ik u nader informeren.Opmerkelijk is dat in de brief onderscheid wordt gemaakt naar balies, pinautomaten en bankfilialen. Nu kan ik nog begrijpen dat met pinautomaat een geldautomaat wordt bedoeld. In dat geval blijven de betaalautomaten aan de winkelbalie onbesproken. Wat de diepe zin is van het onderscheid tussen balie en bankfiliaal blijft echter onduidelijk. Later in de notitie wordt het overigens opeens: balies, pinautomaten, bankfilialen en betaalrekeningen.Opvallend is verder dat de notitie eigenlijk hoofdzakelijk consumentenzaken afdekt. Het onderwerp van de brief had dus eigenlijk moeten luiden: consumentenissues in het betalingsverkeer.Mijn conclusie: hetzij de verkiezingen zijn in aantocht hetzij de beoordelingsronde's op het Ministerie (of misschien wel allebei).Toezicht op uitgevers elektronisch geld

Gisteren maakte het Ministerie van Financiën de voorgenomen wetstekst bekend die regelt dat uitgevers van elektronisch geld (zeg maar: produkten als Chipper/Chipknip) onder toezicht moeten staan. Daarmee nadert een meer dan vijfjaar durend debat over toezicht op uitgevers van elektronisch geld zijn ontknoping. Liefhebbers in de materie zouden ter vergelijking ook eens kunnen kijken naar de manier waarop de Britten met diezelfde materie omgaan. Aldaar heeft overleg met de industrie plaatsgevonden in een consultatieronde. In lijn met de geest komt er daar een lichtgewicht, marktgedreven implementatie van de richtlijn. Of dat in Nederland ook de uitkomst wordt moeten we nog afwachten.Wednesday, January 23, 2002

Superunie wil ook op de kleintjes letten...

Trouw meldt dat Superunie, de inkoopcombinatie van regionale supermarktketens als Komart en Sperwer, morgen in een kort geding jegens Interpay zal eisen om dezelfde kwantumkortingprijs voor pintransacties voor haar leden te verkrijgen als Albert Heijn krijgt. Superunie stelt hierdoor 1,86 miljoen euro mis te lopen. Op de website van Superunie is over deze actie niets te vinden. Op de site van Interpay is alleen info beschikbaar over de kortingsregeling van 7,5 % op de tarieven.Bijpassen in de winkel

Moest ik 27 euro nog wat betalen. Pas ik automatisch de 2 euro nog wat bij om een vijfentwintigje terug te kunnen ontvangen. De winkelier was er echter snel bij en riep direkt dat ik niet hoefde bij te passen. En dat veel mensen nog dezelfde vergissing begaan.Bij de supermarkt werd gevraagd of ik centen wilde bijpassen, zodat ze me een vijfcent munt terug konden geven. Die zijn dus ook actief bezig de cent te ontmoedigen.Ook de Free Record Shop laat weer van zich horen; De Telegraaf meldt dat in alle 200 filialen van de cd-keten bij de kassa een grote gele bus komt te staan waarin klanten hun overtollige centen kwijt kunnen. Aan het eind van het jaar wordt de opbrengst verdeeld over zeven goede doelen, waaronder het Aidsfonds, Artsen zonder grenzen en Elk kind een schoolreisje.De Telegraaf meldt niet of het van de beurs halen van Free Record Shop ook als een goed doel wordt gezien.....Tuesday, January 22, 2002

Record aan pinbetalingen in 2001

Eerder al had ik geschat dat het aantal pinbetalingen in 2001 tussen 960 en 980 miljoen zou uitkomen. Inmiddels blijkt dat Interpay vorig jaar 954 miljoen pinbetalingen heeft verwerkt (in 2000 waren er 800 miljoen transacties). Winkeliers, die betalen voor het pinnen, krijgen door het hoge aantal transacties een korting van 7,5 procent.Gaan we uit van een gemiddelde prijs van 0,14 guldencent per transactie, dan levert het pinnen Interpay extra op: 21,56 miljoen gulden; aan korting wordt uitgekeerd 12,36 miljoen (954 miljoen * 0,1295 cent; -->92,5 % van 0,14 cent). Resteert een bedrag van 9,2 miljoen gulden. Daar kun je nog eens leuk extra investeringen in hardware/personeel en dergelijke van uitvoeren. Zou die 9 miljoen echt allemaal aan het pinnen besteed zijn?

Monday, January 21, 2002

Afluisteren telefonische transacties?

Het programma Kassa ging vanaf de tiende minuut over telefonisch geld overmaken en het risico dat iemand daarbij een goedkope draadloze (niet DECT) telefoon gebruikt, die afgeluisterd kan worden. Omdat de Postbank de grootste bank is (2 miljoen gebruikers van de Girofoon) en het programma dan de meeste impact heeft, werd door Ardan Bousche van Scannerweb gedemonstreerd hoe dit zou moeten. Medewerkers van Kassa leenden hun girorekeningen voor dit doel.In het programma wordt vervolgens geklaagd bij klantenservice Postbank. Daar wordt de klant doorverbonden met de meldkamer van de afdeling die fraudes en schades afhandelt. Die raden aan om in elk geval aangifte te doen bij de politie. En zeggen niet toe dat er vergoed wordt (de klant kan immers zelf de boosdoener zijn) maar wel dat de zaak wordt onderzocht. Daarbij de opmerking dat de klant, als deze niet de veroorzaker is, ervanuit kan gaan dat hij schadeloos gesteld wordt. Vanuit de NVB geeft vervolgens G. Boudewijn een toelichting; eerst onderzoek en dan een verder vervolg. Hoe lang dat onderzoek duurt kan hij niet voor de Postbank zeggen.Dhr den Bakker van de politie geeft aan dat het de taak voor banken is produkten veilig genoeg te maken. Maar schetst ook dat de oorzaak van veel fraudeproblemen in de huissituatie ligt (de welbekende spook-telefoonnota's). De politieman is vrij nuchter. Als de ontvanger van het geld aangeeft geen relatie te hebben met de zender, kan het geld teruggevraagd worden. De juridische uitleg hierbij wordt niet gegeven in het programma, maar het betreft hier het principe dat een onverschuldigde betaling altijd terugbetaald moet worden (en gevorderd kan worden door de ''zender"). De politieman geeft aan dat de aangifteplicht tot gevolg heeft dat alleen serieuze zaken worden ingebracht. Een valse aangifte is namelijk strafbaar. Verder is de telefoonlijn te traceren waarmee gebeld is. Redelijk wat aanknopingspunten dus. Ook is er het feit dat de scanner een beperkt gebied dekt en de crimineel dus in de buurt moet zitten of hebben gezeten.Meurders probeert vervolgens het probleem groter te maken door te vragen of dit ook met GSM's kan. Dat kan technisch, maar noch dhr Boudewijn, noch den Bakker geloven dat er een echt probleem is. Meurders gooit het dan over de voorlichtende boeg. Postbank zou onvoldoende voorlichten. Boudewijn licht hierop toe dat de gebruikershandleiding hier voldoende duidelijk in is. Meurders blijft evenwel de verontwaardigde rol spelen.Wat niet aan de orde komt, want dat zijn toch weer de nuances die op tv niet overkomen, is dat het gebruiken van de transactiemogelijkheid bij de Postbank een apart contract en aparte keuze van de klant behoeft. En echt niet alle 2 miljoen girofoon klanten hebben die keuze gemaakt. Om de fraude te plegen moet je dus als aanvaller de nodige klantjes afluisteren om iemand met die transactiemogelijkheid te treffen. En dan ga je dus een overboeking doen naar een persoon die ook in het complot zit. Zo gebruik je dan als crimineel je digitale scanner om de politie in te seinen wie je 'partners in crime' zijn.Ik ben benieuwd of de politiek zich hier ook nog mee gaat bemoeien. Het is niet ongebruikelijk namelijk dat dit soort programma's leidt tot kamervragen.Lexicon betalen

Nu permanent op de weblog beschikbaar: een uitleg van de belangrijkste begrippen in het betalingsverkeer.
Interview met de baas van een Payment Service Provider (PSP)

Op Planet Multimedia is een video-interview te zien met Patrick de Pree, de nieuwe directeur van Triple Deal. Hij legt uit dat de markt voor PSP's een vechtmarkt is, maar wil niet aangeven dat Triple Deal winst maakt. Uit de antwoorden is af te leiden dat Triple-deal eigenlijk alleen in het segment escrow-services internationaal opereert en dat met de nieuwe directeur extra aandacht komt voor omzetgroei.Thursday, January 17, 2002

Klachten over het bankwezen nu ook beantwoord via de politiek.....

Vandaag is door het Ministerie van Financiën een heel opmerkelijke brief gestuurd naar de Commissie Financiën. Het betreft een reactie op een van die Commissie ontvangen klacht van een klant over afronding van de euro op bankafschriften. De klant had commentaar op de onduidelijke omrekening van Fortis. Na veel geharrewar besloot Fortis volledig vrijblijvend -maar wel onder finale kwijting- een bedrag van € 0,05 over te maken ter compensatie. Maar, zo lezen we, dan is de discussie hiermee ook gesloten.Nu ben ik een warm voorstander van transparant opererende overheids-instanties, maar waarom juist deze brief van Fortis aan een individuele klant openbaar gemaakt is, is mij een raadsel. Is dit een administratieve vergissing of krijgen we voortaan vaker zomaar een inkijkje in een individuele klacht? Dat kan nog leuk worden dan, want tussen de stapels klachtenbrieven die banken krijgen zitten er altijd wel een paar lezenswaardige.Goed nieuws ook voor de rasechte klagers. Zij weten nu dat naast bankkantoor, call-centre, geschillencommissie en de Nederlandsche Bank, hun klachten voortaan ook geadresseerd en beantwoord kunnen worden via:

De Tweede Kamer der Staten-Generaal

T.a.v. Commissie Financiën

Plein 2

2500 EA Den Haag
De cent weg; het Finse model

Eerder in dit blog werd duidelijk dat de kleine centen ons veel tijd aan de kassa kosten. Dit rapporteert nu ook het FD. De winkelier rondt de bedragen nu in het voordeel van de klant af naar beneden. En dat is al met al goedkoper.Het FD meldt ook de Finse variant. Bedragen worden afgerond op de eurostuiver bij contante betalingen. Bij pinnen niet. Een bedrag van € 4,53 komt aan de kassa uit op € 4,55, tenzij de klant een pinbetaling verricht. Kijk, dat is nu een mooie oplossing. In supermarkten (bij wat grotere bedragen) moet de klant eigenlijk altijd worden gestimuleerd om te pinnen in plaats van cash te betalen. Met deze Finse constructie gebeurt dat ook. De moeite van het overwegen waard.Wednesday, January 16, 2002

Hoe zit dat nu met credit-cards?

In Australië wordt momenteel door de centrale bank onderzoek gedaan naar de marktsituatie op het gebied van credit-cards. Dat levert informatieve rapporten en voorstellen op.En voor wie meer wil weten over fraude en dergelijke biedt deze pagina van de Canadese Vereniging van Banken meer feiten.Monday, January 14, 2002

Pinnen bij de NS

Op de toonbank van het lokale station staat een bordje met grenzen voor het pinnen. Bedragen die onder de € 5 worden gepind kosten € 0,20. Mensen zijn met die automatische betaalautomaten bij de NS toch wat verwend geraakt; dan gingen ze voor een kaartje van ƒ 2,50 even pinnen. En dat moet dan aan de balie weer afgeleerd worden.Dat er verschil tussen man en vrouw bestaat moge bekend zijn. Hier een pagina met uitleg over het verschil in geldopname gedrag aan de geldautomaat ;-). Beetje flauw, maar moet kunnen.Saturday, January 12, 2002

Naar De Nederlandsche Bank NV toe....

Tja, op het postkantoor waren er telkens minstens 50 wachtenden voor me en ik moest van die overdreven hoeveelheid Nederlands geld af. Dus naar DNB gegaan en me vlak voor sluitingstijd (12.00 uur) aangesloten in de rij, die daar een stuk korter was. Eén rij voor Nederlands geld, twee voor andere valuta. Een korte weergave van 20 minuten in de bestbewaakte kashal van Nederland.Ten eerste bleek dat je geen guldens kunt inwisselen; dat kan pas over een paar maanden. Dat had niet in de folders gestaan, aldus een geïrriteerde man in de rij, die de gespaarde guldens van zijn kinderen wilde afstorten. Hij bleef staan, want hij had ook achter de wasmachine nog een briefje van 50 gevonden. Het hing als draden aan elkaar en links en rechts ontbrak een schilfertje biljet. Maar hij kreeg gewoon zijn euro's. Weer een tevreden klant erbij.Een vrouw met veel Belgisch geld kreeg te horen dat ze de grens bereikt had. En dan niet die van België maar van het in te leveren bedrag. Ze moest de volgende dag terugkomen om de rest in te wisselen. Tja, toen heb ik uiteraard even aangeboden voor haar dat restje te wisselen. Dat vergde enig debat bij de kassiers, maar goed het kon dan uiteindelijk toch. Ze zag er wel betrouwbaar uit, dus het zou wel in orde zijn. Dacht ik. Tot die mevrouw mij zegt: "Ja, ik doe dit ook alleen maar voor iemand anders." Ben ik misschien toch onderdeel van een transactie met bloedgeld geweest. Maar goed, ook die klant ging tevreden huiswaarts.Zelf moest ik voor het inleveren van mijn Nederlandse biljetten terug naar de andere guldens-rij. En voor me staat iemand die net van de Albert Cuyp komt en zo'n hele rol van die groene duizendjes komt inruilen. En de kassier zegt: "Zo, ben je daar weer?". Tuurlijk, want gratis omwisselen bij DNB is wel een stuk betere bediening dan lang in de rij bij de bank. En wie weet wast het nog wel witter ook. Je weet het niet. Weer een tevreden klant die opgewekt de Bank verliet.Als laatste werd ik zeer vriendelijk geholpen, de kassiers sloten de boel en haalden om precies 12.30 uur de lunchtrommeltjes tevoorschijn. Eén verdieping hoger, bij de directie gebeurde hetzelfde. Alleen hier was het directeur Tom de Swaan van ABN AMRO die op bezoek kwam met President Nout Wellink te lunchen (misschien om onderling even de standpunten over het poldermodel af te stemmen). Ook ik kon toen met een gerust hart het bankkantoor aan het Frederiksplein verlaten. Weer een tevreden klant erbij.Het duurt langer met die munten....

Op dit moment duurt het betalen langer omdat we aan de muntjes moeten wennen. Duidelijk te merken in de winkel. Maar ook op langere termijn denk ik dat dat zo blijft en dat het betalen een seconde'tje langer duurt. En wel omdat die munten teveel op elkaar lijken. Ze hadden natuurlijk de 1, 2 en 5 elk een eigen kleur moeten geven. Met een eigen kleur per getal zie je aan de grootte direkt of je 1 eurocent, 10 eurocent of 1 euro hebt. En nu zit iedereen toch te lezen of er nu 1 of 2 eurocent staat, of 10 of 20. Die grap gaat een Albert Heijn op de lange duur dus meer kosten dan de hele euro-omschakeling en het millenium bij elkaar.Friday, January 11, 2002

Mobiel betalen of niet?

Op de site van de Automatisering Gids komt het M-bankieren van de Postbank ter sprake. Bij een enquête op de AG-website gaven 687 bezoekers aan een Postbank-toestel te hebben. 20 Procent van hen zegt te m-bankieren. Hoewel hierover door AG wat schamper wordt gedaan zou ik zeggen: dat ziet er nu al beter uit dan het met het chippen ooit uitgezien heeft. Mobiel heeft ongetwijfeld toekomst en een betere dan de e-purse chipkaart, hier ook bekend als chipper/chipknip.Let wel, Postbank heeft al rond 2000 afscheid genomen van de purse-chiptechnologie en haar aandeel in Chipper verkocht aan ACI. Om samen met de banken in Chipknip te zitten. In die gezamenlijkheid hebben de Nederlandse banken in 2001 besloten om hun aandeel (feitelijk dat van Interpay) in Proton World, de intellectuele eigenaar/beheerder van Chipknip technologie, te verkopen aan ERG. En dat beheer van de chipkniptechniek verschuif je echt niet naar een bedrijf aan de andere kant van de aarde als het een strategische techniek is. Ook het betoog dat dat efficiënter zou zijn gaat niet op. Immers, grote partijen als EDS zijn mogelijk efficiënter dan Interpay, maar dat leidt ook niet tot het overdoen van aandelen Interpay aan EDS.Ofwel: E-purse is uit; mobiel is in. Nu is het alleen nog de vraag wie tot in lengte van dagen de niet-rendabele chipknip draaiend houdt. Over een paar jaar weten we vast meer.......Prijsverhoging? Ja Natuurlijk!

Er wil dezer dagen nog zowel een discussie zijn over de vraag of de euro aanleiding is om de prijzen te verhogen in de winkels. Het antwoord is JA en NATUURLIJK. Ja, omdat de eerste januari een gebruikelijk moment is voor prijsaanpassingen. En natuurlijk omdat, als je als winkelier toch tegen die prijsstijgingen aanhikt, de invoering van een nieuwe munt daar bij uitstek het beste moment voor is. Alles voelt prijstechnisch anders aan, dus ook de prijsverhoging.Kostte een biertje in 2001 nog ƒ 3,75 en zou dat plotseling ƒ 3,96 worden, dan zeg ik: dat is bijna een kwartje meer. In euro ziet het eruit als een prijsstijging van € 1,70 naar € 1,80. En dat is 'maar' een duppie. Kortom, stop maar met onderzoeken, natuurlijk wordt alles duurder. Kijk straks maar naar de inflatiecijfers.Thursday, January 10, 2002

Euro-overschrijvingskaarten

Ik wilde overboeken in euro van effectenrekening naar giro van de Postbank. Blijk ik geen Euro-overschrijvingskaarten te hebben. 'Even' gebeld en nu blijk ik ze ergens in 1998 of 1999 al gehad te hebben. De telefoniste kon mijn geheugen met angstwekkende precisie opfrissen. Ik heb er één op een ongeldig moment gebruikt (vermoedelijk voor 1999, toen we de girale euro nog niet hadden) en één gewoon gebruikt. Ik was het eigenlijk al vergeten, maar toen de telefoniste ook nog doorkwam met details als de datum van inzending kwam alles weer boven.Wel jammer dat ze me niet ook nog kon vertellen waar ik dat boekje vervolgens gelegd had. Maar goed, nu krijg ik een nieuw boekje en moet ik het oude -als ik het ooit nog tegenkom- ritueel verbranden. In deemoed buig ik mijn hoofd; als dit bij meer mensen gebeurt, zal het betalingsverkeer niet lang meer gratis zijn.....Tuesday, January 08, 2002

EURO-INCIDENTJE

Ik ben in het gelukkige bezit van een mobieltje van Postbank en Telfort. En ik mag meedoen aan een actie, waarbij je bij een oplading van 50 gulden een beltegoed van 50 euro krijgt. Je maakt dan eerst de gratis gekregen ƒ 60,19 op (die moet je wel opmaken voor 28 april trouwens, anders verdampen ze weer) en vervolgens je eigen opgelade 50 guldens.Van de week, in de kroeg, had ik nog even opgeladen met 50 gulden. Het viel me op dat ik hiervan geen bevestigings-sms had gehad en dat het tegoed nog steeds in guldens werd weergegeven. Vandaag maar weer eens de telefoon aangezet. Nog steeds geen SMS. Ik druk op 3 en kijk naar mijn beltegoed. Zie ik een envelopje met 2 kruisjes. Mijn beltegoed is nu dus noch euro, noch gulden.Toen effe gebeld met klantenservice, blijkt inderdaad dat ze aan het euro-omrekenen zijn en nog wat tijd nodig hebben. Mijn beltegoed was zo'n beetje 11,80 euro. En dat er verder wat storingen waren geweest en mijn oplading niet is doorgekomen. Tja die informatie kost me wel weer één euro; ze hadden beter een sms kunnen sturen om te zeggen dat het niet gelukt was.Pluspuntje: klantenservice Telfort kost 45 eurocent per gesprek plus de belkosten. De 1 gulden per gesprek is dus naar beneden afgerond.

Minpuntje: als die 1 gulden per gesprek naar beneden wordt afgerond betaal ik waarschijnlijk toch teveel voor de belkosten......Betalen voor het betalen; wat vindt de klant?

Op Business planet heeft een stemming plaatsgevonden met de vraag wat klanten ervan zouden vinden als De Nederlandse banken geld zouden gaan vragen voor pinnen en overboekingen. Er is door 438 Internetters gestemd met het volgende resultaat:

- 62 % heft onmiddellijk de rekening op en gaat naar een bank die niets rekent voor haar diensten,

-35 % gaat dan gewoon zoveel mogelijk elektronisch en contant betalen

-3 % zegt: het is vervelend, maar onvermijdelijk. Banken moeten immers hun kosten kunnen doorberekenen.Uiteraard is het niet representatief, maar de losse opmerkingen op de pagina geven een goed inzicht in het imago van de banken. En dat is weinig positief. Eens te meer blijkt er een groot geheugen te zijn bij klanten. Met nostalgie wordt de gemeentegiro Amsterdam (gratis, snel) aangehaald en de oude situatie dat banken en PCGD elkaar stevig beconcurreerden.Sunday, January 06, 2002

Heren, heren nu toch!

Er is één ding dat ik niet begrijp. Ik zie in het AD dat de klaagzang van pompstations over wisselproblemen door banken en euroforum als onzin wordt afgedaan. Citaatje:
Ook het euroforum gelooft niets van de klaagzang van de tankstations: ,,Het zijn net kleine kinderen die om aandacht vragen.''
Kijk, al vind je de tankstations kleine kinderen, dan nog kun je toch serieus met die klacht omgaan? Nee, het taalgebruik van het forum over kleine kinderen doet mij persoonlijk aan een andere kinderwijsheid denken: "Wat je zegt dat ben je zelf!"Friday, January 04, 2002

WIE HEEFT DE BRIEFJES VAN 5?

De Euro-omwisseling mondt uit in een nieuw gezelschapsspel. Meer winkeliers dan verwacht blijken guldens te weigeren, dus er is een grotere vraag naar briefjes van 5 en muntgeld. Die zijn er onvoldoende op de juiste plek; er komen dus nieuwe leveringen van de banken aan. Ondertussen worden guldens aan klanten geretourneerd.Ik zie trouwens net dat op E-bay al 6 € wordt geboden voor biljetten van 5 €......Thursday, January 03, 2002

EURO-ERVARINGEN

Het AD heeft een mooie pagina euro-ervaringen. Stick to your core-business is het devies van een groenteboer. Daar wordt alleen gepast Nederlands geld geaccepteerd. ,,Ik speel niet voor wisselkantoor. De bank speelt toch ook niet voor groenteboer?''De Telegraaf-i - Eerste vervalste eurobiljet gevonden

In een casino in Mainz is een man erin geslaagd een zelfgemaakt eurobiljet van 500 euro om te wisselen in fiches. Hij had uit twee folders over de euro de afbeeldingen van het biljet geknipt en die tegen elkaar geplakt. De politie is nog naar de man op zoek.

EURO-INCIDENTJES

De Financiële Telegraaf meldt dat bij tienduizenden klanten van de ING Bank, die op 1 en 2 januari geld hebben gepind, tot het honderdvoudige van het gepinde bedrag is afgeschreven. Inmiddels heeft ING de fout hersteld.Eurowisselgeld raakt op

FD meldt dat het wisselgeld opraakt bij winkeliers. Omdat zowel grote coupures in euro- als in guldenbiljetten worden aangeboden aan de winkel (en dus vermoedelijk vooral ook die grote coupures in de geldautomaat hebben gezeten). Er wordt verder duidelijk minder gepind dan normaal. We proberen dus het oude geld kwijt te raken als onderdeel van gewone transacties. Ik denk omdat dat een loopje naar de bank uitspaart.

CASUS HORECA

Wij vragen rekening en horen € 30,25. Dat is ƒ 66,66. Worden daarbij gestimuleerd met euro te betalen. Ik betaal echter met briefje van honderd en zeg; maak er maar 70 gulden van. Komt de trotse uitbater aan tafel met het met ƒ 30,- corresponderende bedrag in euro: € 13,61. Vol vertrouwen kijk ik het bedrag niet na. Tafelgenoot wel en zie: hebben we € 14,01 teruggekregen. Is de munt van 50 eurocent toch aangezien voor 10 eurocent.Wednesday, January 02, 2002

SNS denkt door?

Het was een technisch foutje in de verbinding met Interpay, zoals Trouw aangaf, maar het feit dat de SNS-automaten alleen geld geven aan SNS-klanten in het eerste uur van 2002 vond ik eigenlijk een hele goede commerciële actie, passend bij het doorgaans vrij klantbewuste SNS. Op zo'n uniek wisselmoment wil je als bank namelijk je eigen klant een extra plezier doen en niet zozeer de niet-SNS-klanten het plezier van de eerste euro's geven ten koste van het plezier van je eigen klanten. Was het een bewuste marketing-actie geweest dan had-ie van mij nu al de prijs van het jaar gekregen.Tuesday, January 01, 2002

Soepele overgang

Interpay meldt dat sprake is van een geruisloze overgang. Enig incidentje is dat bij 11 % van de chipterminals geen automatische afstorting mogelijk was. Dat moet de winkelier nu handmatig doen, alvorens eurobetalingen kunnen worden geaccepteerd. Om 6 uur vanochtend had Interpay 600.000 geldopname's geteld (gastgebruik wel te verstaan; mensen die geld bij andere dan eigen bank ophalen). Rond 12 uur waren er naar schatting 1 miljoen geldopnames geweest en volgens het FD worden dat er nog veel meer. En om 14.42 meldt het Ministerie van Financien dat alle 6000 publieke geldautomaten omgezet zijn op euro ("De Euro is zacht geland"). Het loopt dus wel los allemaal.Euro-brede ervaringen

Te vinden op een site met de naam Eurotrash. Volgens henzelf:

'EUROTRASH is devoted to chronicling this historic leap and the ensuing chaos. We don't care about macroeconomic theory. We just want to know if the Coke machines are still going to work.'

Eerste Euro-ervaring in weblog

Jawel, W de Bie is de eerste die zijn euro-biljet ervaring gelogd heeft. Hij is wat teleurgesteld over de fletsheid van de biljetten. Zie hier zijn ervaringen van vanochtend vroeg bij de geldautomaat (niks aantrekken van het html-foutje). Ook Ini blijkt niet geheel onaangedaan te zijn door de omwisseling.1 Januari 2002

Het is rondom het vriespunt en in mijn portomonnee zitten:

- 5 briefjes van honderd (toch een beetje voorzorg),

- 2 van vijfentwintig,

- één vijfguldenmunt,

- 7 guldens,

- 7 kwartjes,

- 5 dubbeltjes,

- 2 stuivers.

Samen ƒ 564,35 of € 256,09