Friday, July 19, 2002

Wet geldtransactiekantoren in werking...

DNB gaat het druk krijgen op de afdeling toezicht. Het Ministerie van Financiën maakt zojuist bekend:

Vandaag is de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) in werking getreden. De Wgt is de opvolger van de Wet inzake de Wisselkantoren (Wwk). Het hoofddoel van de Wgt is het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel, het tegengaan van het witwassen van gelden en het tegengaan van het financieren van terroristische misdrijven. De Wgt regelt (naast het reeds bestaande integriteitstoezicht op wisselkantoren uit hoofde van de Wwk) ook het toezicht op money transfer-kantoren en kantoren die rentecoupons inwisselen. Met de inwerkingtreding van de Wgt wordt de uitvoering van het toezicht op de geldtransactiekantoren overgedragen aan De Nederlandsche Bank NV (DNB).Met de money transfer wordt op een snelle en goedkope wijze geld verplaatst zonder dat er daadwerkelijke fysieke verplaatsing van het geld plaatsvindt. Bij money transfers is vaak, anders dan bij een reguliere bancaire overboeking, het papieren spoor en het administratieve traject niet goed te volgen. Daardoor is deze vorm van financiële dienstverlening kwetsbaar voor gebruik ten behoeve van criminele activiteiten. Money transfers vielen reeds via de Wet toezicht kredietwezen 1992 onder een licht toezichtsregime en zijn tevens in augustus 1998 onder de meldplicht van de Wet melding ongebruikelijke transacties gebracht. Door de Wgt moeten money transfer-kantoren zich registreren bij DNB.DNB zal onder andere antecedentenonderzoek verrichten naar de beleidsbepalers van money transfer-kantoren. Als op grond van de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers de integriteit van het financiële stelsel zou kunnen worden aangetast, zal het money transfer-kantoor niet geregistreerd worden waardoor het geen activiteiten zal kunnen uitvoeren. De money transfer-kantoren krijgen een aantal rapportageverplichtingen. DNB heeft een uitgebreide inlichtingenbevoegdheid en stelt regels met betrekking tot de (integere) bedrijfsvoering en de administratieve organisatie. Door deze eisen wordt bevorderd dat de toezichthouder de geldstromen kan controleren.